มอ.เผยผลวิจัยเพิ่มสุขเด็กมะเร็ง ใช้เพลงคลาสสิก-วาดรูปในคอมพ์

ศ.ดร. ศศิธร พุมดวง อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ตนเป็นหนึ่งในอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ของ นางสาวกชกร เพียซ้าย นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพยาบาล (นานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์ มอ. ซึ่งทำงานวิจัยเรื่อง “ผลของการส่งเสริมจินตนาการร่วมกับเพลงคลาสสิกตามด้วยการวาดรูปในคอมพิวเตอร์และการเล่าเรื่องต่อความสุข ความผ่อนคลาย และระดับคอร์ติซอลในเด็กวัยเรียนที่ป่วยด้วยโรคมะเร็ง” เนื่องจากเด็กวัยเรียนที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งต้องเผชิญกับความเจ็บปวด ความเครียด ความทุกข์ทรมาน และภาวะคุกคามต่อชีวิต ทำให้ไม่มีความสุข เกิดความตึงเครียด โดยสุ่มตัวอย่างที่เข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 20 คน

“ผลการศึกษาพบว่าผู้ป่วยเด็กในกลุ่มทดลองมีระดับคะแนนความสุข ผ่อนคลายเพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่า การส่งเสริมจินตนาการร่วมกับเพลงคลาสสิกตามด้วยการวาดรูปในคอมพิวเตอร์ และการเล่าเรื่องสามารถส่งเสริมความสุขและความผ่อนคลาย แต่ไม่ส่งผลต่อระดับฮอร์โมนคอร์ติซอล ดังนั้น พยาบาลหรือผู้ปกครองของเด็กควรใช้การส่งเสริมจินตนาการร่วมกับเพลงคลาสสิกตามด้วยการวาดรูปในคอมพิวเตอร์และการเล่าเรื่องให้ผู้ป่วยเด็กฟังเพื่อให้ผู้ป่วยเด็กมีความสุขและรู้สึกผ่อนคลาย”

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน