4 มรภ.กลุ่มตะวันตกจัดแผนยุทธศาสตร์ ตามพระราโชบาย-กำลังสำคัญเพื่อคุณภาพชีวิตปชช.

ผศ.ดร. เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในฐานะประธานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) กลุ่มภูมิภาคตะวันตก กล่าวในการเป็นประธานจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนา มรภ.กลุ่มตะวันตก ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ว่า มรภ.กลุ่มภูมิภาคตะวันตก ซึ่งประกอบด้วย มรภ.เพชรบุรี มรภ.หมู่บ้านจอมบึง มรภ.นครปฐม และมรภ.กาญจนบุรี ดำเนินงาน ภายใต้นโยบายของรัฐบาลยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ไทยแลนด์ 4.0 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของกลุ่มภาค ตะวันตก มุ่งเน้นภารกิจสำคัญเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปีของ มรภ. 38 แห่งทั่วประเทศ ตามพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ที่ทรงมีพระราชดำริ ให้มรภ.เป็นกำลังสำคัญของแผ่นดินในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ผศ.ดร. เสนาะ กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ กล่าวสำหรับ มรภ.กลุ่มภูมิภาคตะวันตกได้แบ่งพื้นที่ดำเนินงานอย่างชัดเจน ได้แก่ มรภ.กาญจนบุรี ดูแลจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี (บางส่วน) มรภ.นครปฐม ดูแลจังหวัดนครปฐม และสุพรรณบุรี (บางส่วน) มรภ.หมู่บ้านจอมบึง ดูแล จังหวัดราชบุรี และมรภ.เพชรบุรี ดูแลจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ขณะที่ยุทธศาสตร์ 20 ปี ของมรภ. มี 4 ด้าน ประกอบด้วย การพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาและการผลิตครู ยกระดับคุณภาพการศึกษา และการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมา ภิบาล สาระสำคัญที่ต้องปฏิบัติต่อไปคือการทำแผนยุทธศาสตร์ มรภ.กลุ่มตะวันตกเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มภาคตะวันตก การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญที่ได้ร่วมกันจัดทำแผน เป็นการระดมความคิดเห็นของแต่ละมหาวิทยาลัย โดยมี 5 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ 1. เกษตรและอาหารปลอดภัย 2. การท่องเที่ยว 3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 4. การค้าชายแดน และ 5. การยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ซึ่งมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะได้นำรายละเอียดต่างๆ ไปกำหนดเป็นโครงการตามลักษณะพื้นที่ของตนเองเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน สร้างความสำเร็จในการพัฒนากลุ่มภูมิภาคตะวันตกในบทบาทหน้าที่ของ มรภ.ต่อไป ประธานอธิการบดี มรภ.กลุ่มภูมิภาคตะวันตก กล่าว
รายงานข่าวเผยว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนา มรภ.กลุ่มตะวันตก ระยะ 5 ปีครั้งนี้ เพื่อจัด ทำยุทธศาสตร์พัฒนาของมรภ.ทั้ง 4 แห่งที่สอดคล้องกับปัญหาของชุมชนและท้องถิ่น แปลงยุทธศาสตร์ใหม่ไปสู่การปฏิบัติ สนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากมรภ.กลุ่มภูมิภาคตะวันตกประชุมร่วมกัน

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด