สอศ.ผนึกผุดห้องเรียนไทยแลนด์ 4.0 นำร่อง 356 อาชีวะ พัฒนาทักษะ-ปวช.-ทวิภาคี ถึงป.ตรี

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ลงนามความร่วมมือ “โครงการห้องเรียนรู้และปฏิบัติการวิชาชีพ THAILAND 4.0” ร่วมกับ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือ เพื่อยกระดับความร่วมมือในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ให้สอดคล้องกับโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลประเทศไทย 4.0

สำหรับความร่วมมือครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันผลิตและพัฒนากำลังคนสายอาชีพให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะประสบการณ์ในอาชีพ ซึ่งเอ็มเคจะสนับสนุนจัดสร้างห้องเรียนรู้และปฏิบัติการวิชาชีพ THAILAND 4.0 ให้ในสถานศึกษา และให้นักศึกษาของ สอศ.เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในร้านสาขาของบริษัท และบริษัทในเครือด้วย

ส่วนห้องเรียนรู้และปฏิบัติการวิชาชีพ THAILAND 4.0 ได้รับการสนับสนุนสถานศึกษาละ 1 ห้อง มีสถานศึกษา จำนวน 35 แห่ง ที่เข้าร่วมในโครงการ และมีความพร้อมตามเกณฑ์ เพื่อใช้เป็นห้องการถ่ายทอดเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมให้กับนักศึกษาและครูผู้สอน

ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคีที่ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพกับบริษัท จำนวน 1,381 คน คือ 1. นักเรียน นักศึกษา ระบบทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 313 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 438 คน ปริญญาตรี 67 คน และ 2. นักเรียนฝึกงาน ปวช. 346 คน นักศึกษาฝึกงาน ปวส. 214 คน และปริญญาตรี 3 คน  ดังนั้น ความร่วมมือครั้งนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาสายวิชาชีพให้มีศักยภาพนำไปสู่การผลิตและพัฒนาบุคลากรคุณภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด