‘พิษณุโลก’ ต่อยอดแพทย์แผนไทย สธ.ปั้นเป็นเมืองสุขภาพและสมุนไพร

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วย นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. และคณะไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขในการให้บริการประชาชน ที่ โรงพยาบาล (รพ.) บางกระทุ่ม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) นครป่าหมาก และพบปะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก โดยเป็นการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ก่อนเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นอกสถานที่อย่างเป็นทางการในวันที่ 26 ธันวาคม

นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า สธ.ได้กำหนดให้การแพทย์แผนไทยและทางเลือก เป็น 1 ใน 19 สาขาหลัก ตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) เพื่อใช้ภูมิปัญญาไทยการแพทย์แผนไทยดูแลผู้ป่วยแบบผสมผสาน ร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบันและสหวิชาชีพ เพิ่มทางเลือกการดูแลสุขภาพประชาชน ตั้งเป้าให้โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป มีคลินิกบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานรักษาโรคทั่วไปและเฉพาะโรค อย่างน้อย 1 คลินิก ขณะนี้ดำเนินการได้ร้อยละ 70 นอกจากนี้ ได้พัฒนาโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย และมีแพทย์แผนไทยใน รพ.สต.ทั้ง 9,000 แห่ง ให้ประชาชนเข้าถึงบริการการแพทย์ผสมผสานมากขึ้น

“สำหรับ รพ.บางกระทุ่ม นับเป็นโรงพยาบาลที่มีความก้าวหน้าการพัฒนาสมุนไพร มีโรงงานผลิตยาสมุนไพรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาจากสมุนไพร (GMP: Good Manufacturing Practice) ในปี 2560 มีมูลค่าการใช้ยาแผนไทยในโรงพยาบาลกว่าร้อยละ 40 และได้กระจายยาแผนไทยที่ผลิตให้สถานบริการภายในจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 2 รวมถึงจังหวัดอื่นๆ กว่า 50 แห่ง มีประชาชนในพื้นร่วมกันตั้งกลุ่มสมุนไพรครบวงจรเพื่อเศรษฐกิจชุมชน จำนวน 77 ราย ปลูกวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพส่งโรงพยาบาล สร้างรายได้ให้กับชุมชน ในปีงบประมาณ 2561 มีแผนเพิ่มกำลังการผลิตยาสมุนไพรเพิ่มร้อยละ 10 อาทิ ยาแคปซูล ยาชง ยาลูกกลอน ยาน้ำ ลูกประคบสมุนไพร 55 รายการ เป็นต้น ทั้งนี้ รพ.บางกระทุ่ม ได้รับงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (งบเพิ่มเติม) ปีงบประมาณ 2560 ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาพืชสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดพิษณุโลกที่จะพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองสุขภาพและเมืองสมุนไพร” ศ.นพ.ปิยะสกล กล่าว

และ ในปี 2560 สถิติการใช้ยาแผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ มีมูลค่ากว่า 1,219 ล้านบาท โดยในปี 2561 ตั้งเป้าให้มีมูลค่าการใช้ยาแผนไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 และจะพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการผลิตยาสมุนไพรในโรงพยาบาลตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกและจีเอ็มพี ขณะนี้มีโรงงานผลิตยาสมุนไพรฯ ผ่านมาตรฐานดังกล่าวแล้ว 32 แห่ง และอยู่ระหว่างพัฒนามาตรฐานและตรวจประเมินมาตรฐาน 15 แห่ง