กศน.ยกย่อง “วิชา ทองโสภา” ครูภูมิปัญญาไทย ด้าน “เศรษฐกิจพอเพียง”

ตามที่ กศน.อำเภอสามชุก ได้รับนโยบาย ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2560 ในเรื่องของ กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้นำนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยดำเนินการสำรวจความต้องการการเรียนรู้แก่ประชาชนและวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง กศน.ตำบลหนองสะเดา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสามชุก มี นายวิชา ทองโสภา เป็นปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง และเป็นที่ยอมรับของประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองสะเดา

นายวิชา ทองโสภา เป็นเกษตรกรที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต จนมีความรู้ความสามารถและเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้ง นายวิชา ทองโสภา เป็นผู้ที่ใฝ่ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ ตลอดเวลา และเป็นผู้ที่ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง จนเป็นที่ยอมรับของชาวบ้านในพื้นที่ละแวกนั้น ว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง

ตลอดช่วงชีวิตของ นายวิชา ทองโสภา ดำรงชีพโดยการทำนา ขุดบ่อเลี้ยงปลา ทำสวน ปลูกผักสวนครัวแบบดั้งเดิม จนได้เข้ารับการอบรม “เกษตรผสมผสาน ตามแนวพระราชดำริ” ในปี พ.ศ. 2546 กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ของ นายวิชา ทองโสภา เนื่องจากการเข้ารับการอบรม “เกษตรผสมผสาน ตามแนวพระราชดำริ” ในครั้งนั้น ทำให้เกิดความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้นำความรู้ที่ได้มาประยุกต์กับความเชี่ยวชาญ ด้านเกษตรกรแบบดั้งเดิมจนกลายเป็นต้นแบบการทำเกษตรแบบผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ และเป็นบุคคลตัวอย่างของการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ดังนั้น กศน.ตำบลหนองสะเดา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสามชุก จึงได้เชิญ นายวิชา ทองโสภา เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ในเรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย ยุทธศาสตร์ และจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2560 อาทิ การขยายผลเกษตรธรรมชาติสู่โรงเรียน อบรมให้ความรู้การทำน้ำหมักชีวภาพ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน สารไล่แมลงเพลี้ยกระโดดจากลูกลำโพง และการปลูกพืชสมุนไพร เป็นต้น

ผลการดำเนินการจัดกิจกรรม เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่ตั้งไว้ เนื่องจาก นายวิชา ทองโสภา สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี สามารถอธิบายด้วยภาษาการสื่อสารที่เข้าใจได้ง่าย ถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างครบถ้วน ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงและเห็นผลจริง

ด้วยเหตุนี้ทำให้ นายวิชา ทองโสภา ได้เป็นที่รู้จักและยอมรับในความรู้ความสามารถในเรื่องของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยิ่งขึ้น ได้รับรางวัล เกียรติบัตร จากหน่วยงานราชการต่างๆ อีกทั้งยังมีคนมาศึกษาดูงานเรื่องการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่บ้านของ นายวิชา ทองโสภา เป็นประจำ ทำให้ชื่อเสียงของนายวิชา ทองโสภา เป็นที่รู้จักและยอมรับมากยิ่งขึ้น

กศน.อำเภอสามชุก จึงได้ส่ง นายวิชา ทองโสภา เข้ารับการเสนอเป็นผู้ทรงภูมิปัญญาเพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครู “ภูมิปัญญาไทย” รุ่นที่ 8 เพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจในการทำงานของนายวิชา ทองโสภา ที่มีให้แก่ชุมชน และได้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ของ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงทำให้ นายวิชา ทองโสภา ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8 ซึ่งจากรางวัลดังกล่าว เป็นเครื่องการันตีได้ว่า นายวิชา ทองโสภา เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง เป็นที่ยอมรับแก่ชุมชนและสังคม และเป็นบุคคลที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาใช้ในการดำเนินชีวิตและสร้างคุณประโยชน์แก่ประชาชนสืบต่อไป