ศธ.-46 มหา’ลัย เปิดศูนย์ฝึกวิชาชีพ

พัฒนาความรู้-ศักยภาพตาม 9 มาตรฐานคุรุสภา

นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา 46 แห่งที่คุรุสภาให้การรับรอง กำหนดจัดฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 ระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม ให้กับผู้ที่ประสงค์จะประกอบวิชาชีพครู โดยมีค่าสมัครฝึกอบรมมาตรฐานละ 2,000 บาท ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐาน โดยวิธีการเทียบโอน ทดสอบ หรือฝึกอบรมมาแล้วอย่างน้อย 1 มาตรฐาน และได้รับวุฒิบัตรรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูจากคุรุสภาแล้ว หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.วค.) ที่คณะกรรมการ คุรุสภามีมติให้การรับรอง

การอบรมมาตรฐานนี้ก็เพื่อให้ผู้ที่ประสงค์จะเป็นครู มีความรู้และสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพครูครบ 9 มาตรฐาน และนำผลการรับรองความรู้ ขอรับใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ภายในวันที่ 3 ตุลาคม ตามบทเฉพาะการของข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ซึ่งผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนด สามารถสมัครเข้าฝึกอบรมด้วยตนเองที่สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นหน่วยฝึกอบรมของคุรุสภา โดยใช้แบบฟอร์มใบสมัครและแสดงหลักฐานตามที่คุรุสภากำหนด ทั้งนี้ผู้สมัครต้องไม่เข้ารับการฝึกอบรมในวันและเวลาที่ซ้ำซ้อนกันโดยเด็ดขาด

สำหรับหน่วยฝึกอบรมจะต้องรับสมัครผู้เข้ารับฝึกอบรมได้ไม่เกิน 3 รุ่น รุ่นละไม่เกิน 3 ห้อง ห้องละไม่เกิน 50 คน กรณีจำเป็นต้องจัดฝึกอบรมเกิน 3 รุ่น ให้หน่วยฝึกอบรมเสนอคณะอนุกรรมการรับรองความรู้วิชาชีพทางการศึกษา  พิจารณาข้อมูลความพร้อมในการจัดฝึกอบรมเป็นรายกรณี และจัดฝึกอบรมได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว สามารถดูรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เป็นหน่วยฝึกอบรม ได้ที่ www.ksp.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. (02) 304-9899 ต่อ 633 หรือ (02) 282-4862

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด