คลินิกทำฟัน 1,300 แห่ง เข้าระบบประกันสังคม

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ นพ. สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยความสำเร็จของระบบทันตกรรมประกันสังคมแบบไม่ต้องสำรองจ่ายว่า ในปี 2560 มียอดผู้ประกันตนใช้บริการแล้วกว่า 1,311,927 ครั้ง สปส.จ่ายประโยชน์ทดแทน 880,981,002.78 ล้านบาท ทั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาสุขภาพในช่องปาก ของผู้ประกันตน รวมถึงความต้องการและความพึงพอใจในการเข้ารับบริการกรณีทันตกรรม

“ปัจจุบันได้มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้เพิ่มอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด ให้แก่ผู้ประกันตน เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น แต่ไม่เกิน 900 บาท ต่อคน ต่อปี จากเดิม 600 บาท ต่อคน ต่อปี” นพ. สุรเดช กล่าวและว่า ผู้ประกันตนสามารถใช้บัตรประชาชนเป็นหลักฐานเข้ารับบริการกรณีทันตกรรมกับสถานพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองจ่าย วงเงินไม่เกิน 900 บาท ต่อคน ต่อปี ทั้งนี้ ในปี 2561 มีสถานพยาบาลเอกชน/คลินิกเข้าร่วมให้บริการ จำนวน 1,352 แห่ง รวมถึงสถานพยาบาลรัฐทั่วประเทศ โดยสังเกตป้ายสติ๊กเกอร์ที่ระบุข้อความว่า “สถานพยาบาลแห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตนกรณีทันตกรรม ‘ทำฟัน’ ไม่ต้องสำรองจ่าย”

นพ. สุรเดช กล่าวว่า กรณีผู้ประกันตนเข้ารับบริการในสถานพยาบาลที่ไม่ได้ทำความตกลงเรื่องการเบิกจ่าย สามารถนำหลักฐาน ประกอบด้วย ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ พร้อมสำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้ประกันตนไปยื่นต่อสำนักงานประกันสังคมพื้นที่/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนตามกฎหมายประกันสังคมได้ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่เข้ารับบริการที่ระบุไว้ในใบรับรองแพทย์

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน