กฟก.หนุนสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ประเดิมเวทีภาคเหนือที่ลำปาง

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.)เดินหน้าขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ จัดหลักสูตรอบรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้นำองค์กรเกษตรกรหนุนตัวแทนองค์กรเกษตรกรพัฒนาทักษะการเรียนรู้  สร้างพลังร่วมขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ทั่วประเทศ โดยเวทีแรกจัดที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ในระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2561

นายสมยศ  ภิราญคำ  รองเลขาธิการ  รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  เปิดเผยว่าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) และมูลนิธิสัมมาชีพ (มสช.) ร่วมจัดทำหลักสูตรอบรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้นำองค์กรเกษตรกรเพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมมีความรู  ความเข้าใจ  ในด้านการจัดการวิสาหกิจชุมชน  การทำเกษตรอินทรีย์  การวางแผนการผลิต  แผนธุรกิจ  โดยนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับสมาชิกในองค์กรและชุมชนได้ เกิดการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของกองทุนฟื้นฟูฯ

ที่มาของการจัดอบรมในครั้งนี้ เกิดจากการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กฟก. กับ มสช. ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงานมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร รวมถึงการพัฒนาส่งเสริมการฝึกอบรมทางด้านวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกร องค์กรเกษตรกร และพนักงานของกองทุนฟื้นฟูฯ สร้างโอกาสการเรียนรู้การจัดการวิสาหกิจชุมชน การทำเกษตรอินทรีย์ การวางแผนการผลิต แผนธุรกิจ แผนการตลาด และมาตรฐานการผลิต เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างครบวงจรและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

“วัฒถุประสงค์หลักนั้น  ต้องการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำของเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเกษตรและเศรษฐกิจในยุคสมัยปัจจุบัน ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ Thailand 4.0 เปลี่ยนจากการทำเกษตรแบบธรรมดา ให้เป็นเกษตรสมัยใหม่ หรือ Smart Farming เกิดความสมดุลในการผลิต การซื้อขาย การแปรรูปตามความต้องการของตลาด เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ด้านการจัดการวิสาหกิจชุมชน และให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์การอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมผู้นำหรือตัวแทนองค์กร  77  จังหวัด จำนวน 14 รุ่น  รวม 2,700 คนโดยครั้งแรกนี้จัดอบรมในพื้นที่ภาคเหนือ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 193 คน มีความคาดหวังว่าผู้ที่อบรมไปแล้วสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปลงมือปฏิบัติได้จริง และนำไปถ่ายทอดให้กับสมาชิกคนอื่น ๆ  นอกจากนี้ยังสามารถนำไปต่อยอดความรู้ด้านต่าง ๆ ทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ  พัฒนาองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรสมาชิกสามารถเป็นเกษตรกรมืออาชีพ  ยืนหยัดได้บนลำแข้งของตนเอง   มีรายได้เป็นกอบเป็นกำเลี้ยงดูครอบครัวสมาชิกภายในองค์กรได้”  นายสมยศกล่าว.