เกษตรฯ ส่งผู้บริหาร 30 คน ลงพื้นที่ ติดตามแผนงาน “ไทยนิยมยั่งยืน”

แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือเรื่องการบริหารจัดการสินค้าเกษตรครบวงจร และแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรของจังหวัด ซึ่งมี นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน ว่าที่ประชุมได้หารือเรื่องแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืนให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล โดยที่ประชุมได้มีการมอบหมายการดำเนินงานใน 3 เรื่อง ประกอบด้วย 1. ให้ผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ ระดับรองปลัดกระทรวง อธิบดี และผู้ตรวจราชการทั้ง 30 คน ลงพื้นที่แนะนำและติดตามการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ คณะอำนวยการขับเคลื่อนงาน และคณะทำงานระดับจังหวัด ในการจัดทำแผนปฏิบัติการบริหารจัดการสินค้าเกษตรครบวงจรของจังหวัด รวมทั้งรับฟังปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยตัวชี้วัดความสำเร็จจะยึดหลักตลาดนำการผลิต มุ่งไปสู่การสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกร หาตลาดรองรับผลผลิตสินค้าเกษตร และทำให้ข้อร้องเรียนของเกษตรกรลดลง

แหล่งข่าวกล่าวว่า 2. กระทรวงเกษตรฯ เตรียมรายการเมนูอาชีพเข้าไปเสริม โดยแบ่งเป็นเมนูรายบุคคล รายกลุ่ม/ชุมชน เช่น รายบุคคล มีเมนูพัฒนาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางพารารายย่อยให้ปรับเปลี่ยนการผลิตทดแทนการทำสวนยาง 150,000 ไร่ ให้กับเกษตรกร 30,000 ราย รายละไม่เกิน 10 ไร่ หรือรายกลุ่ม/ชุมชน มีเมนูสร้างฝายชะลอน้ำแบบมีส่วนร่วมของชุมชน โดยใช้แรงงานจิตอาสาในชุมชน มีค่าตอบแทนแรงงานวันละ 300 บาท เป็นต้น เมนูอาชีพทั้งหมดนี้ จะสนับสนุนการทำงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน เพื่อให้เกษตรกรมีทางเลือกอาชีพที่เหมาะสม เสริมรายได้ให้กับตนเองและครัวเรือน ทั้งหมดนี้กระทรวงเกษตรฯ จะต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกับกระทรวงมหาดไทย

แหล่งข่าวกล่าวว่า 3. ติดตามผลการดำเนินงานในปี 2561 ตามโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรฯ 16 โครงการ ซึ่งต่อยอดมาจากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ คนก่อน โดยใช้หลักการ ต่อ เติม แต่ง ในแต่ละโครงการ ซึ่งได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน