“กองทุนเกลือ” สารคาม แก้ไอคิวเด็ก

มหาสารคามนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าฯ มหาสารคาม เผยว่า จากการสำรวจระดับสติปัญญาของเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 โดยกรมสุขภาพจิตปี 2559 พบว่าไอคิวเด็กจังหวัดมหาสารคาม มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน เป็นลำดับที่ 60 ของประเทศเกิดจากภาวะขาดสารไอโอดีนและภาวะทุพโภชนาการ   ทำให้พัฒนาการเด็กไม่สมวัยและมีรูปร่างไม่สมส่วน จึงนำร่องขับเคลื่อนการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีน  มาตั้งแต่ปี 2559

ผลการดำเนินงานปรากฏผลเป็นที่น่าพอใจ มีกองทุนเกลือทุกหมู่บ้าน ส่งผลให้สถานการณ์ขาดสารไอโอดีนในเด็กดีขึ้น สำหรับในปี 2561 จึงมีการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืน ต่อเนื่อง มุ่งเน้นพัฒนาสติปัญญาเด็ก สร้างคนมหาสารคามให้เป็นคนที่มีคุณภาพ แต่ต้องได้รับการสนับสนุนและลงทุนอย่างจริงจัง จากหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัด ขับเคลื่อนจังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 อนาคตปัญหาเด็กขาดสารไอโอดีนจะหมดไปจากจังหวัด

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด