มรภ.สงขลา จัดถกวิชาการเกษตร

ดร. มงคล เทพรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ว่า การจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ด้านเกษตรและเทคโนโลยี และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาที่มีการเรียนการสอนในศาสตร์แขนงนี้ ทำให้นักศึกษามีโอกาสเผยแพร่ผลงานภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ในเวทีระดับชาติ ในกลุ่มสาขาพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ ประมง อุตสาหกรรมเกษตร ธุรกิจเกษตรและอาหาร เกษตรกลวิธาน และสาขาที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร โดยคาดว่าจะมีสถาบันการศึกษากว่า 10 แห่ง ส่งผลงานเข้าร่วมมากกว่า 100 เรื่อง

ดร. มงคล กล่าวว่า รัฐบาลกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาประเทศโดยให้ความสำคัญในการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้านการเกษตร อาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ จึงควรให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมเกษตรกร และพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นเกษตรกรที่มีความก้าวหน้า ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตและการตลาด สำหรับเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตรของไทย รวมทั้งมีการติดตามสถานการณ์ต่างๆ เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในการนำข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรมาประยุกต์ใช้ในการเกษตรของตนเองมากขึ้น

ดร. มงคล กล่าวด้วยว่า ทั้ง 10 สถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ ที่เปิดสอนทางด้านเกษตร ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา งานวิจัย การให้บริการทางวิชาการ การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้านเทคโนโลยีการเกษตรและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นกรอบการทำงานร่วมกันในอนาคต ตลอดจนการจัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานระดับปริญญาบัณฑิตด้าน   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยสลับกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด