กรมส่งเสริมสหกรณ์ขับเคลื่อนแปลงใหญ่ยึดหลักการตลาดนำการผลิต ดึงสหกรณ์ในพื้นที่รวบรวมผลผลิต 122,044 ตัน มูลค่า 943 ล้านบาท

กรมส่งเสริมสหกรณ์เร่งขับเคลื่อนนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ยึดหลักการตลาดนำการผลิต ใช้กลไกสหกรณ์มาดำเนินการรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรในพื้นที่ พร้อมเชื่อมโยงเอกชนและเครือข่ายสหกรณ์ด้วยกันเป็นตลาดรองรับผลผลิต มีสหกรณ์รวบรวมผลผลิตแปลงใหญ่ จำนวน 103 แห่ง ปริมาณ 122,044 ตัน มูลค่า 943 ล้านบาท

 

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกฤษฎา  บุญราช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เสริมต่อโครงการตามนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ด้วยหลักคิดใช้ตลาดนำการผลิตสินค้าการเกษตร ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์จะส่งเสริมบทบาทของสหกรณ์เป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตจากแปลงใหญ่และจับมือกับภาคเอกชนและเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดต่าง ๆ เพื่อเป็นช่องทางตลาดรับซื้อผลผลิตจากพื้นที่แปลงใหญ่

ปัจจุบันมีสหกรณ์ทำหน้าที่รวบรวมผลผลิตจากแปลงใหญ่จำนวน 103 สหกรณ์ ปริมาณ 122,044 ตัน คิดเป็นมูลค่า 943 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ ส่วนสหกรณ์ขนาดเล็กยังไม่มีเงินทุนและปัจจัยพื้นฐานที่จะสามารถรวบรวมผลผลิตได้ ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 กรมฯจึงได้สนับสนุนงบประมาณด้านปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานให้สหกรณ์ที่เข้าร่วมแปลงใหญ่ จำนวน 47 สหกรณ์ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สนับสนุนเพิ่มเติมอีก 91 สหกรณ์ ซึ่งทั้งหมดอยู่ระหว่างการดำเนินการ

ขณะเดียวกันยังมีสหกรณ์อีกจำนวน 112 แห่ง ที่เชื่อมโยงผลผลิตกับภาคเอกชน ส่วนใหญ่เป็นพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าวและพืชไร่ ปริมาณ 113,177 ตัน คิดเป็นมูลค่า 912 ล้านบาท ในส่วนของการจำหน่ายให้ตลาดโมเดินเทรด  เช่น เซ็นทรัล เดอะมอลล์ แม็คโคร บิ๊กซี เป็นสินค้าประเภทผักและผลไม้ ยังมีปริมาณไม่มาก ซึ่งกรมฯอยู่ระหว่างดำเนินการส่งเสริมให้ผลผลิตแปลงใหญ่เข้าสู่ตลาดโมเดิร์นเทรดให้มากขึ้น  สำหรับสหกรณ์ที่เชื่อมโยงผลผลิตระหว่างสหกรณ์ มีจำนวน 41 สหกรณ์ ปริมาณ  36,799  ตัน คิดเป็นมูลค่า  209 ล้านบาท  ส่วนใหญ่เป็นข้าว  เมล็ดพันธุ์ข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และโคเนื้อ

ในปีงบประมาณ 2561 มีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมแปลงใหญ่ จำนวน 411 แห่ง รวม 456 แปลง  และผลจากการสำรวจข้อมูลแปลงใหญ่ที่มีพื้นที่รวมกันตั้งแต่ 50 ไร่ขึ้นไป มีจำนวน 308 แปลง ที่สมาชิกหรือสหกรณ์ขายผลผลิตให้กับผู้ซื้อในท้องถิ่นเป็นหลัก  เนื่องจากสะดวกในการขนส่ง ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มีปริมาณผลผลิตออกมาพร้อมกันจำนวนมาก เช่น ข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และมันสำปะหลัง สำหรับแปลงใหญ่ที่มีคู่ค้ารองรับ ที่แน่นอน  มีจำนวน 148 แปลง ส่วนใหญ่เป็นพืชผัก ผลไม้ ประมง ปศุสัตว์และข้าวอินทรีย์

ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์จะเร่งผลักดันให้สหกรณ์ในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ทำหน้าที่ในการรวบรวมผลผลิตและขยายช่องทางตลาดรองรับเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้  เป้าหมายของการดำเนินนโยบายส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ คือ ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่ม ร่วมกันคิด-ร่วมกันทำ    วางแผนการตลาดร่วมกัน ซึ่งจะทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง  มีผลผลิตสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ที่สำคัญเป็นการเพิ่มโอกาสและขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับเกษตรกร และมีรายได้ที่มั่นคงจากการประกอบอาชีพการเกษตรต่อไป