เกษตรอำเภอโนนสัง เชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

นายวีรสุทธิ์  โฮสูงเนิน  เกษตรอำเภอโนนสัง กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ภายใต้โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรสามารถปรับตัวอยู่กับบริบทสังคม เศรษฐกิจ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างยั่งยืน เป็นการวางรากฐานการพัฒนาการเกษตรในระยะยาว เกิดแนวทางการพัฒนาในรูปแบบของโครงการ ที่เกิดจากความร่วมมือของชุมชนอย่างแท้จริง และเกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีเป้าหมายเป็นเกษตรกร หรือสมาชิกครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร กับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 1,820,200 ราย จำนวน 9,101 ชุมชน เฉลี่ยชุมชนละ 200 ราย สำหรับอำเภอโนนสัง มีจำนวน 13 ชุมชน ที่จะได้รับจัดสรรงบประมาณชุมชนละ 300,000 บาท รวมเป็นเงิน จำนวน ๓,๙๐๐,๐๐ บาท โดยแต่ละชุมชนจะต้องไปดำเนินการจัดทำประชาคม แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน จัดทำแผนการฝึกอบรม และเมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้ว ให้รวมกลุ่มกันเสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งจะต้องเป็นโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถดำเนินการได้ทันทีมีประโยชน์ต่อชุมชน สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้  ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และมีความยั่งยืน ส่วนเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว มีความประสงค์จะดำเนินโครงการ/กิจกรรมเพียงลำพัง สามารถยื่นโครงการขอกู้เงินจาก ธกส. มาดำเนินการด้วยตนเอง โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมัครเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้

  1. เป็นเกษตรกรและ/หรือสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  2. เป็นเกษตรกรที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ และต้องเป็นต้องสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ต่อเนื่องตลอดหลักสูตรที่กำหนด

สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง จึงขอเชิญชวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง โทร.๐-๔๒๓๗-๕๓๘๖ หรือนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล