ไข้เลือดออก ระบาด! ภาคใต้ตอนล่าง ป่วยเกือบ 700 แล้ว ระวัง! เด็กเล็ก

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ดร.นพ. สุวิช ธรรมปาโร ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) 12 จ.สงขลา เปิดเผยสถานการณ์โรคไข้เลือดในพื้นที่ สคร.12 ตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค.-24 เม.ย. 61 พบผู้ป่วย 698 ราย แยกรายจังหวัด จ.สงขลา 290 ราย 20.51 ต่อประชากรแสนคน จ.ตรัง 97 ราย จ.นราธิวาส 94 ราย จ.ปัตตานี 75 ราย จ.พัทลุง 73 ราย จ.ยะลา 47 ราย และ จ.สตูล 22 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต

รายงานข่าวว่า ภาคใต้ มีอัตราผู้ป่วยสูงที่สุด เท่ากับ 22.81 ต่อประชากรแสนคน จำนวนผู้ป่วย 2,125 ราย รองลงมา ภาคกลาง อัตราป่วย 18.62 ต่อประชากรแสนคน จำนวนผู้ป่วย 4,130 ราย ภาคเหนืออัตราป่วย 6.33 ต่อประชากรแสนคน จำนวนผู้ป่วย 785 ราย และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อัตราป่วย 2.26 ต่อประชากรแสนคน จำนวนผู้ป่วย 496 ราย

รายงานข่าวว่า การกระจายการเกิดโรคไข้เลือดออกตามกลุ่มอายุ ส่วนใหญ่พบในกลุ่มอายุ 0-4 ปี มีอัตราป่วยสูงสุด คือ 48.74 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา ได้แก่ กลุ่มอายุ 5-9 ปี อัตราป่วย 30.54 อายุ 10-14 ปี อัตราป่วย 28.48 อายุ 15-24 ปี อัตราป่วย 16.02 และ อายุ 25-34 ปี อัตราป่วย 8.52 อาชีพที่พบผู้ป่วยสูงสุดคือ นักเรียน ร้อยละ 40.34

ที่มา : มติชนออนไลน์