คลิกออฟ! เปิดตลาดประตูเมืองภูเก็ตเชื่อมท่องเที่ยวชุมชน

ผู้สื่อข่าวรายงงานจากจังหวัดภูเก็ตว่า นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี “kick off เปิดประตูเมืองภูเก็ต (Phuket Gate Way)” ท่องเที่ยวชุมชนและตลาดประตูเมืองของดีจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายกองโทอดุลย์ ชูทอง นายอำเภอถลาง และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายกองโทอดุลย์ ชูทอง นายอำเภอถลาง กล่าว่า ตามที่ นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มีนโยบายใช้ประตูเมืองภูเก็ต (Phuket Gateway) เป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการท่องเที่ยวชุมชนและตลาดประตูเมืองของดีภูเก็ต ได้มีกิจกรรมการเปิดตลาดประตูเมืองของดีจังหวัดภูเก็ต

“การเปิดตลาดประตูเมืองของดีภูเก็ต เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้ประชาชนลดความเหลื่อมล้ำ โดยเน้นให้ความช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย กลุ่มเครือข่ายโอท็อปวิสาหกิจชุมชน ร้านค้าชุมชน ร้านอาหารชุมชน การเปิดการท่องเที่ยวชุมชน มุ่งเน้นในการท่องเที่ยวควบคู่กับการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพิ่มพูนประสบการณ์ที่มีคุณค่าให้แก่การท่องเที่ยว พัฒนาจิตสำนึกและความเข้าใจของนักท่องเที่ยวในการทำประโยชน์ให้แก่สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ การปลูกป่าชายเลนเพื่ออนุรักษ์สงวนแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและร่วมกันฟื้นฟูทรัพยากร และร่วมกันฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ให้คงความสมบูรณ์ปลูกจิตสำนึกให้ชุมชนรู้สึกหวงแหนทรัพยากรป่าชายเลน และเป็นการเพิ่มแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม” นายกองโทอดุลย์ กล่าว

ด้าน นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ในการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างงานสร้างอาชีพให้ประชาชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเน้นความช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย กลุ่มเครือข่ายโอท็อป กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ร้านอาหารชุมชน รวมทั้งส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์วิธีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน และร่วมกันปลูกป่าชายเลนเพื่อสร้างแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำปลุกจิตสำนึกให้ชุมชนรู้สึกหวงแหนทรัพยากรป่าชายเลน โดยจัดให้มีโครงการท่องเที่ยวชุมชนและตลาดประตูเมืองของดีจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการในลักษณะการบูรณาการระหว่างภาครัฐและเอกชน

“จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 จังหวัดภูเก็ต จะพัฒนาพื้นที่เชื่อมต่อจากประตูเมืองภูเก็ต ไปยังแหล่งเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลน โดยใช้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นเครื่องมือในการจัดการท่องเที่ยวที่รักษาคุณภาพการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม อันจะนำไปสู่การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมีประตูเมืองภูเก็ตเป็นศูนย์กลางในการดำเนินการ ซึ่งจะดำเนินการจัดทำสะพานไม้ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน (Walk Way) ระยะทาง 419 เมตร “นายนรภัทร กล่าว

นอกจาากนี้ทางจังหวัดภูเก็ตยังได้ร่วมกับการท่องเที่ยวท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต และชุมชน จัดทำการท่องเที่ยวแบบ One Day Trip เชื่อมต่อการท่องเที่ยววิถีชุมชน นักท่องเที่ยวและประชาชน มีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ การปลูกป่าชายเลน พายเรือคยัคชมธรรมชาติป่าชายเลน ชมฟาร์มกุ้งล็อบสเตอร์ และชมธนาคารปูม้า เป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนอีกทางหนึ่ง

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์