โครงการ Big Rock ยกระดับ OTOP ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยี “การผลิตเครื่องกรองน้ำอ่อนเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP” ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดน่าน

วันที่ 4-12 ธันวาคม 2561 กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย นาย อรุณ คงแก้ว  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ สำนักเทคโนโลยีชุมชน และคณะ ลงพื้นที่จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การผลิตเครื่องกรองน้ำอ่อนเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP” ให้แก่   ผู้ประกอบการ OTOP และผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดน่าน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 90 คนโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้เรื่องน้ำ การปรับปรุงคุณภาพน้ำ และได้ฝึกปฏิบัติผลิตสารกรองสนิมเหล็ก ผลิตเครื่องกรองน้ำอ่อนมีกำลังการผลิต 600-1,000 ลิตร/ชั่วโมง จำนวน 65 ชุด   นำไปติดตั้งใช้งานในกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP เครื่องกรองน้ำอ่อนเป็นเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่มีต้นทุนต่ำ บำรุงรักษาง่าย สามารถผลิตขึ้นมาเองได้ ผลจากการฝึกอบรมครั้งนี้เกิดวิทยากรตัวคูณระดับท้องถิ่นสามารถขยายผลการดำเนินงานในท้องถิ่นต่อไป