คูโบต้า โชว์ “นวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร” แนะ “นวัตกรรมการเพาะปลูก” เพื่อเพิ่มผลผลิต

ทุกวันนี้ เกษตรกรไทยอายุมากขึ้น ฐานทรัพยากรประสบภัยธรรมชาติบ่อยขึ้นและรุนแรงมากขึ้น จึงต้องมีการจัดการอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านเทคโนโลยีการผลิต นวัตกรรมเครื่องจักรกล สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ ลดการใช้สารเคมี ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร รวมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรพึ่งตัวเอง โดยสนับสนุนองค์ความรู้แก่เกษตรกร เพื่อยกระดับการผลิตและการจัดการอาหารให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  

เพื่อสร้างความยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม และขับเคลื่อนเกษตรกรรมไทยให้เป็น เกษตรกรรม 4.0 ตามนโยบายของภาครัฐ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้นำตลาดเครื่องจักรกลได้ทุ่มเทเวลากว่า 3 ปี พัฒนาโครงการ  “KUBOTA (Agri) Solutions” โดยใช้นวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรและนวัตกรรมการเพาะปลูก ที่มีประสิทธิภาพเข้ามายกระดับคุณภาพและผลผลิตสินค้าเกษตรของประเทศไทย

 

KUBOTA (Agri) Solutions

คุณสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ การจัดการโครงการ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด และ คุณโอภาศ ธันวารชร กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้เล่าให้ฟังว่า สยามคูโบต้า มีแนวคิดที่จะพัฒนาประสิทธิภาพเกษตรกรรมของไทย ผ่านการดำเนินโครงการ KUBOTA (Agri) Solutions หรือ KAS เกษตรครบวงจร ที่เน้นใช้นวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรและนวัตกรรมการเพาะปลูกที่มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การปฏิรูปพื้นที่เพาะปลูก การเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวผลผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการขนส่งผลผลิต เพื่อช่วยเกษตรกรในการลดต้นทุน เพิ่มปริมาณผลผลิตและรายได้ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้ดีขึ้น และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน

เว็บไซต์ www.kubotasolutions.com

ปัจจุบัน สยามคูโบต้าได้พัฒนาต่อยอดโครงการดังกล่าว โดยนำองค์ความรู้มาเผยแพร่ออกสู่สาธารณชน ผ่านทางเว็บไซต์ www.kubotasolutions.com เพื่อแนะนำวิธีการเพาะปลูกพืช เช่น การทำนาดำ การปลูกอ้อยข้ามแล้ง การปลูกอ้อยให้ได้กำไรสูงสุด วิธีการไถนากลบตอซัง การปลูกยางพาราไม่กลัวแล้ง และการปลูกมันสำปะหลัง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีสาระความรู้ต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษา เช่น กรมการข้าว สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

นำร่อง KAS เกษตรครบวงจร ที่อุดรฯ

สยามคูโบต้าได้ดำเนินโครงการ KUBOTA (Agri) Solutions เกษตรครบวงจรในพื้นที่ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนทำนาห้วยตาดข่า โดยมุ่งหวังสร้างองค์ความรู้ให้ครอบคลุมทั้งระบบเกษตรกรรม และถ่ายทอดไปยังกลุ่มเกษตรกร เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ปลูกของตนเองได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการทำเกษตร ด้วยการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน โดยดำเนินกิจกรรมนำร่องใน 3 พืชหลัก ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง และอ้อย

เริ่มจากทำแปลงทดสอบ KUBOTA (Agri) Solutions เกษตรครบวงจร ศึกษาสภาพพื้นที่และวิธีการเพาะปลูกพืชทุกขั้นตอน แล้วทำการวิเคราะห์ปัญหา เพื่อหาวิธีการและเทคนิคทางการเกษตรมาแก้ไข ผ่านการทำแปลงทดสอบเปรียบเทียบวิธีการดั้งเดิมของเกษตรกร และวิธีการของคูโบต้า (KAS) เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกพืชในพื้นที่ โดยเน้นการลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต

การดำเนินงานครั้งนี้ คาดหวังให้เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำองค์ความรู้มาใช้เป็นทางเลือก หรือนำมาประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม มีกำไรเพิ่มขึ้นจากการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต โดยการใช้เครื่องจักรกลและองค์ความรู้ KUBOTA (Agri) Solutions เกษตรครบวงจร และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้จากการทำแปลงทดสอบให้แก่เกษตรกรทั่วไปที่สนใจได้

เดิมทีเกษตรกรในพื้นที่แห่งนี้ มีวิธีปลูกข้าวแบบดั้งเดิมด้วยการดำนามือ 70% และทำนาหว่าน 30% สยามคูโบต้าฯ ได้พบว่า มีเกษตรกรบางส่วนขาดองค์ความรู้ด้านการใส่ปุ๋ยให้เหมาะสมกับสภาพดิน ทำให้ได้ผลผลิตตกต่ำ สยามคูโบต้าได้ทดสอบการปลูกข้าว โดยใช้รถดำนาทดแทนการดำมือ และใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดให้เหมาะสมกับค่าวิเคราะห์ดิน

การใช้รถดำนา ทดแทนการดำมือและการหว่าน

การปลูกด้วยวิธี KUBOTA (Agri) Solutions ผลการทดสอบ พบว่า ผลผลิตจากวิธีการของสยามคูโบต้าฯ ได้ผลผลิตข้าว 733 กิโลกรัม/ไร่ ได้กำไร ประมาณ 5,001 บาท/ไร่ ส่วนการปลูกข้าวแบบวิธีดั้งเดิม ได้ผลผลิต ประมาณ 694 กิโลกรัม/ไร่ ได้กำไร ประมาณ 3,923 บาท/ไร่ ในแปลงทดสอบข้าว สยามคูโบต้ายังได้ปลูกถั่วเหลืองหลังการเก็บเกี่ยวข้าว เพื่อให้เกษตรกรเห็นโอกาสของการสร้างรายได้เพิ่ม เนื่องจากถั่วเหลืองอาจขายได้กำไรถึง 1,000 บาท/ไร่ และการปลูกถั่วเหลืองยังเป็นการบำรุงดิน อันเป็นประโยชน์ต่อการปลูกข้าวในครั้งต่อไป

การใช้เครื่องปลูกอ้อยแบบขยายร่องกว้าง

ส่วนแปลงทดสอบอ้อย วิธีดั้งเดิมของเกษตรกรส่วนใหญ่มีขั้นตอนการเตรียมดินที่ลึกไม่เพียงพอ ทำให้อ้อยไม่ค่อยทนแล้ง และมีวิธีการปลูกอ้อยแบบร่องแคบ ทำให้ต้องใช้แรงงานคนใส่ปุ๋ยและกำจัดวัชพืช ทำให้ไม่สามารถดูแลรักษาได้อย่างทั่วถึง สยามคูโบต้จึงได้ทำแปลงทดสอบอ้อย โดยเน้นการเตรียมดินด้วยวิธีระเบิดดินดาน เพื่อให้ดินเก็บความชื้นได้เพียงพอในการปลูกอ้อยให้เติบโตในช่วงผ่านแล้ง และใช้เทคโนโลยีเครื่องปลูกอ้อยแบบขยายร่องให้กว้างขึ้น เพื่อให้แทรกเตอร์ขนาดเล็กเข้าไปใส่ปุ๋ยและกำจัดวัชพืชได้ ซึ่งการปลูกด้วยวิธี KUBOTA (Agri) Solutions ได้ผลผลิต 20.6 ตัน/ไร่ ได้กำไร ประมาณ 8,737 บาท/ไร่ ส่วนการปลูกแบบดั้งเดิม ได้ผลผลิต 15.9 ตัน/ไร่ ได้กำไร ประมาณ 5,248 บาท/ไร่

การใช้เครื่องปลูกมันสำปะหลังทดแทนแรงงานคน

ด้านแปลงทดสอบมันสำปะหลัง แต่เดิมเกษตรกรมักมีปัญหาเรื่องการเตรียมดินที่มีความลึกไม่เพียงพอและใช้ต้นทุนแรงงานสูง สยามคูโบต้าจึงเริ่มทำแปลงทดสอบด้วยการใช้วิธีระเบิดดินดาน เพื่อให้ดินกักเก็บความชื้นเช่นเดียวกับแปลงทดสอบอ้อย และใช้เครื่องปลูกมันสำปะหลังทดแทนแรงงานคน ซึ่งวิธีการปลูกโดยใช้แรงงานคนจะมีการปักเอียงและระยะการปลูกไม่สม่ำเสมอ เมื่อใช้เครื่องปลูกมันสำปะหลัง จะทำให้ปักกิ่งได้ตรง และสม่ำเสมอกัน นอกจากนี้ ยังใส่ปุ๋ยในปริมาณที่เหมาะสมตามค่าวิเคราะห์ดินอีกด้วย การปลูกด้วยวิธี KUBOTA (Agri) Solutions ทำให้เกษตรกรได้ผลผลิตมากขึ้นถึง 7.2 ตัน/ไร่ ได้กำไร 539 บาท/ไร่ เมื่อเทียบกับการปลูกแบบดั้งเดิมที่ได้ผลผลิตเพียง 6.1 ตัน/ไร่ แถมขาดทุนอีกไร่ละ 1,151 บาท

ในปี 2559 สยามคูโบต้าได้เสนอวิสาหกิจชุมชนทำนาห้วยตาดข่า เป็นกลุ่มแปลงใหญ่ประชารัฐ เกษตรสมัยใหม่ ในกลุ่มข้าว หลังจากนำรูปแบบ KUBOTA (Agri) Solutions ไปใช้ในไร่นา จนประสบความสำเร็จทางด้านผลผลิตและมีรายได้เพิ่ม ปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนทำนาห้วยตาดข่า กลายเป็นแหล่งเรียนรู้การทำเกษตรแปลงใหญ่ ที่ใครๆ อยากไปศึกษาเรียนรู้วิธีการเพาะปลูกแบบลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

 

เรียนรู้การทำนายุคใหม่ กับ KUBOTA Farmer Academy 2017

ในปีนี้ สยามคูโบต้าร่วมกับ กรมการข้าว และคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ KUBOTA Farmer Academy 2017 ระหว่าง วันที่ 20-24 กรกฎาคม 2017 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า-เกษตรทิพย์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนให้ภาคเกษตรเข้าสู่ยุค เกษตร 4.0 กิจกรรมนี้ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ภายใต้แนวคิด “Real Smart Farmer : ลงมือจริง บนพื้นที่จริง กับเกษตรกรตัวจริง” เรียนจากผู้รู้จริง สร้างประสบการณ์ตรงจากการลงมือทำ เสริมสร้างความสัมพันธ์ แบ่งปันความรู้จากเพื่อนเครือข่าย ตลอดจนการเพิ่มพูนองค์ความรู้ในการหาช่องทางการจัดจำหน่าย อันจะต่อยอดธุรกิจในอนาคต

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุข สยามคูโบต้า-เกษตรทิพย์ จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ KUBOTA Farmer Academy 2017 จะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 20-24 กรกฎาคม 2017 ผู้เข้าร่วมโครงการจะมีโอกาสเรียนรู้ของการทำนาแบบครอบคลุมทุกมิติ ตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ ไปจนถึงการเก็บเกี่ยว สอดแทรกด้วยวิธีการ KUBOTA (Agri) Solutions ที่ช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต อย่างมีประสิทธิผล พร้อมร่วมแบ่งปันประสบการณ์จากมนุษย์เงินเดือนผู้ที่พลิกชีวิตมาเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่อย่างเต็มตัวจนประสบความสำเร็จ สัมผัสวิถีชีวิตชาวนาหลักสูตรการทำนาแบบยุคใหม่จาก ลุงบุญมี สุระโครต เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพทำนา ประจำปี 2554 และเรียนรู้เรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์ข้าว ตลอดจนการบริหารจัดการการตลาด และช่องทางการจัดจำหน่าย อย่างครบครัน

สยามคูโบต้าขอเชิญชวนคนรุ่นใหม่ วัยทำงาน อายุระหว่าง 25-45 ปี ที่มีความพร้อมจะเข้าร่วมกิจกรรมตลอดโครงการ ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้-20 มิถุนายน 2560 ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook: KubotaFarmerAcademy หรือ โทร. (063) 204-1340 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการนี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รับจำนวนจำกัด 30 ท่าน เท่านั้น