สารคดีเสียงจากแผ่นดิน #6 – EP.1 ตอน : “ธนาคารชุมชนโป่งไทร” แหล่งเงินทุนจากคนในชุมชน…เพื่อคนในชุมชนอย่างยั่งยืน

ต้นเหตุหลักของปัญหา คือ เกษตรกรไม่สามารถกำหนดต้นทุนการผลิตในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ ทำให้ทุกๆปีเกษตรกรต้องดิ้นรนหาแหล่งเงินทุนโดยการกู้ยืมทั้งในระบบและนอกระบบเพื่อนำมาใช้ลงทุนประกอบอาชีพในฤดูกาลถัดไป ส่งผลให้ชุมชนมีสภาวะหนี้สินครัวเรือนสะสมเพิ่มขึ้นไม่จบสิ้น

จากปัญหาที่เกิดขึ้นชุมชนเริ่มมีความตระหนักถึงความรุนแรงในปัญหาร่วมกัน โดยจัดทำแผนชุมชนว่างแผนแก้ไขเรื่องเร่งด่วนที่เผชิญ คือ การก่อตั้งธนาคารชุมชนโดยมีวัตถุประสงค์ คือ การพัฒนาระบบเงินทุนชุมชน ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก ลดการพึ่งพาจากภาครัฐ และพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน ตลอดจนสร้างเป็นแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพให้กับสมาชิก

ติดตามความสำเร็จของพวกเขาได้ในสารคดีเสียงจากแผ่นดิน#6 – EP.1 ตอน : “ธนาคารชุมชนโป่งไทร” แหล่งเงินทุนจากคนในชุมชน…เพื่อคนในชุมชนอย่างยั่งยืน