พ่อเมืองภูเก็ตชูสับปะรดออร์แกนิค ของดีจังหวัด! หนุนเพิ่มมูลค่า-หาตลาดรองรับ

วันที่ 26 เมษายน 2560 เมื่อเวลา 09.30 น. นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมแหล่งผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ครั้งที่ 1 ตามโครงการยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์การเกษตร ณ แปลงสับปะรด ของนายอนุพงศ์ ทองสมบัติ หมู่ที่ 7 ตำบลเทพกระษัตรีอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายอำเภอถลาง เกษตรจังหวัดภูเก็ตกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน พี่น้องประชาชน และ สื่อมวลชนเข้าร่วม

นายปารเมศ ทองปรีชา เกษตรจังหวัดภูเก็ตได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ ว่าเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้มีความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้เกิดการสร้างรายได้และมีความมั่นคงในอาชีพอีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่สำนักงานประมงจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนากระบวนการผลิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐานพร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมการสร้างบรรจุภัณฑ์และสร้างมูลค่าแก่สินค้าและผลิตภัณฑ์ ให้ เป็นที่ต้องการของตลาดระดับบนให้ได้

ด้านนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรเป็นสิ่งที่มีความจำเป็น และมีความสำคัญอย่างมาก เริ่องจาก ปัจจุบันการครอบครองพื้นที่ทำการเกษตรลดน้อยลง จึงจำเป็นต้องเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้นเพื่อการสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต ที่จะต้อง ดูทั้งระบบ กระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยตนพร้อมที่จะสนับสนุนและยกระดับ ผลผลิตทางการเกษตร ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ศูนย์มาตรฐานสากล มีความปลอดภัยโดยเน้นเกษตรอินทรีย์หรือผลิตภัณฑ์ออแกนิค โดยจะต้องรักษาคุณภาพเน้นให้มีผลผลิตการเกษตรที่ปลอดสารเคมี ที่สามารถตรวจสอบได้ถึงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะทำให้ เกษตรกรสามารถยกระดับและเพิ่มมูลค่าผลผลิตได้ โดยเฉพาะสับปะรดที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต มีความกรอบ หอมและน่ารับประทาน ตนพร้อมที่จะสนับสนุนให้เป็นสับปะรดออแกนิกเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิต และแสวงหาความร่วมมือกับผู้ประกอบการ โรงแรม ร้านอาหาร ขอให้สนับสนุนใช้สับปะรดเป็น วัตถุดิบในการปรุงอาหารหรือเป็นผลไม้ที่ขึ้นโต๊ะตามโรงแรมต่างๆ หากมีผลไม้รวมก็ขอให้มีสับปะรดอยู่ในจานด้วย

“นอกจากนี้ในเรื่องของการแปรรูป หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมที่จะสนับสนุนเกษตรกร ในการแปรรูปรวมทั้งการหาจุดจำหน่ายหรือทำการตลาด จะร่วมมือโดยกับบริษัทประชารัฐภูเก็ตรักสามัคคีจะเข้ามาช่วยเหลือให้คำแนะนำ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวในตอนท้ายด้วยว่า สำหรับพื้นที่หรือแปลงปลูกสับปะรดในขณะนี้แม้ว่าจะมีน้อย ต้องปลูกตามสวนยางนั้น ทางจังหวัดมีแนวคิดที่ อยากจะหาเกษตรกรที่เป็นอาสาสมัคร จัดหาพื้นที่ปลูกสับปะรดเพื่อเป็นสับปะรดแกรนิตโดยเฉพาะ ปลอดจากสารเคมี เพิ่อทำให้เกิดความชัดเจนทั้งจำนวนผลผลิตที่ได้ จะมีการประกันราคาที่แน่นอน มีตลาดรองรับ สร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกร ในเริ่องของรายได้ และ เพิ่มมูลค่าของผลผลิต ได้อย่าง มั่นคงและยั่งยืน” นายนรภัทร กล่าว