พาณิชย์ปั้นเกษตรอินทรีย์ชิงตลาดโลก ผุดโครงการOrganicTraining

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินนโยบายส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรเพิ่มช่องทางการตลาด สร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ยกระดับรายได้ และสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นให้พาณิชย์จังหวัดผลักดันเกษตรกรผลิตสินค้าอินทรีย์สู่มาตรฐานสากล

กระทรวงพาณิชย์ จึงได้มีโครงการอบรมฝึกปฏิบัติเชิงลึกในสวนเกษตรอินทรีย์ ผ่านโครงการ Organic Training Program เพื่อให้พาณิชย์จังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเป็นพี่เลี้ยงให้กับเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดของตน ในด้านการวางแผนการตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ์ การขอตรารับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ระดับสากล และการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในระดับนานาชาติ โดยเตรียมจัดอบรมระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2560 จากฝึกปฏิบัติในฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ที่มีชื่อเสียงได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากล อาทิ กลุ่มเกษตรกรชาวสวนบ้านหัวอ่าว (สามพรานโมเดล) จังหวัดนครปฐม และไร่ปลูกรัก จังหวัดราชบุรี เป็นต้น

ปัจจุบันเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดต่างๆ กว่า 30 จังหวัด ส่วนใหญ่อยู่ในภาคอีสาน ภาคเหนือ และภาคกลาง โดยปี 2559 ไทยมีมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ 4,000 ล้านบาท เป็นการส่งออกประมาณ 2,400 ล้านบาท หรือสัดส่วน 60% คาดปี2560 เติบโต 10% สินค้าสำคัญ ได้แก่ ข้าว พืชผัก ผลไม้ เป็นต้น