สสว. สร้าง SME ใหม่ รุ่นแรกสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ได้ตามเป้า 3,000 ราย ต่อยอดปี 2560 ขยายกลุ่มเป้าหมายครอบคลุม SME เกษตร

คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ) ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้อนุมัติให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ โดยตั้งเป้าหมายสร้างผู้ประกอบการ SMEs รายใหม่ไม่ต่ำกว่า 10,000 ราย ระหว่างปี พ.ศ.2559-2561

ในปี 2559 สสว. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) 9 แห่ง และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ดำเนินโครงการ Start Up มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 11,065 ราย ผ่านเข้าสู่ขั้นทำแผนธุรกิจจำนวน 5,370 ราย แบ่งเป็นภาคการผลิต 3,866 ราย ภาคบริการ 1,504 ราย ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจในภาคการเกษตร อาหาร เกษตรแปรรูป สปา และร้านอาหาร ปัจจุบัน มทร. และพี่เลี้ยง ซึ่งเป็นนักธุรกิจในท้องถิ่นให้การบ่มเพาะและจูงใจให้จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ในรูปแบบนิติบุคคลหรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จำนวน 3,000 ราย โดย สสว. มีแผนนำ SME ใหม่ จำนวน 1,500 ราย ร่วมกิจกรรมทดสอบตลาดทั้งในและต่างประเทศต่อไป

นางปริญดา ตันติเสวี ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ วิสาหกิจชุมชนน้ำดื่มสมุนไพรโพธิ์เสด็จ จ.นครศรีธรรมราช เข้าร่วมโครงการ Start Up ปี 2559 เปิดเผยว่า วิสาหกิจชุมชนน้ำดื่มสมุนไพรโพธิ์เสด็จ เริ่มดำเนินกิจการเมื่อปี 2545 โดยนำผลผลิตในสวนเกษตรมาสกัดเป็นน้ำดื่มสมุนไพร อาทิ น้ำลูกยอ อัญชัน กระเจี๊ยบ ตะไคร้ ใบเตย เสาวรส ฯลฯ ออกวางจำหน่ายในงานแสดงสินค้า และพัฒนาจนผ่านการรับรองมาตรฐาน อย. และฮาลาล ภายหลังเข้ามาสืบทอดธุรกิจจากรุ่นคุณแม่ เหมือนตนเองต้องเริ่มต้นใหม่ เนื่องจากไม่เคยทำธุรกิจมาก่อน การได้เข้าร่วมโครงการ Start Up ของ สสว. สิ่งที่ได้รับไม่ใช่แค่การอบรมทั่วไป แต่ได้เรียนรู้จากการลงมือทำในทุกด้าน อาทิ การทำบัญชีควบคุมสินค้า บัญชีรายรับรายจ่าย การทำแผนธุรกิจ ซึ่งจะมีพี่เลี้ยงมาช่วยควบคุมดูแลและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงาม ทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด และในช่วงปี 2559 ที่ผ่านมา กลุ่มวิสาหกิจฯ ประสบปัญหารอบด้านจากสภาวะน้ำท่วม จึงได้เข้าสมัครร่วมโครงการเงินทุนฟื้นฟูกิจการ SME ของ สสว. อีกด้วย

ในปี 2560 สสว. ขยายโครงการไปสู่การบ่มเพาะ SME เกษตร โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) คัดเลือกเกษตกรที่มีศักยภาพ หรือ Smart Farmer เข้าร่วมโครงการฯ มีผู้สนใจสมัครรวมทั้งสิ้น 10,389 ราย เป็นภาคเกษตรจำนวน 5,134 ราย และการทำธุรกิจทั่วไป 5,255 ราย ส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่อายุ 20-30 ปี ประกอบอาชีพเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ อาหารและเครื่องดื่ม เครื่องสำอาง และสิ่งทอ จากนั้นกรมส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัย 9 แห่ง และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมพัฒนาและบ่มเพาะ Smart Farmer ให้เป็น SME เกษตร ที่ผลิตสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด เพิ่มความสามารถในการสร้างหรือใช้นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ คาดว่าจะสามารถสร้าง SME ในรุ่นที่ 2 ได้ไม่ต่ำกว่า 3,000 ราย ปัจจุบัน มีผู้ผ่านการอบรมเบื้องต้นแล้วจำนวน 6,366 ราย และเข้าสู่ขั้นทำแผนธุรกิจร่วมกับพี่เลี้ยงจำนวน 1,309 ราย

นางสาวโชติรส แซ่ลี้ ทายาทเกษตรกรรุ่นที่ 2 ของ “โชติกาญจน์ฟาร์ม” เข้าร่วมโครงการ Start Up ในปี 2560 ด้วยวิสัยทัศน์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการต่อยอดฟาร์มปลากัดของครอบครัวให้เติบโตอย่างเป็นระบบ ภายหลังประสบปัญหาหนี้สินจากการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ทั้งครอบครัวจึงตัดสินใจเริ่มต้นทำฟาร์มเลี้ยงปลากัดที่ จ.นครปฐม

ในปี 2546 ด้วยขวดแบน 40,000 ใบ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เลี้ยงปลากัดจีน แต่ภาระหนี้สินกลับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เพราะตลาดการแข่งขันสูง พ่อค้าคนกลางเป็นผู้กำหนดราคา ขณะที่ปลามีตำหนิก็ไม่มีตลาดรองรับ ในปี 2552 จึงเริ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายปลาที่ตลาดนัดจตุจักร แต่เหตุน้ำท่วมในปี 2554 จึงต้องหยุดขายอย่างถาวร ครอบครัวจึงกลับมาเริ่มต้นพัฒนาฟาร์มอย่างจริงจัง กระทั่งปี 2556 ขวดแบน 300,000 ใบ พร้อมรองรับออร์เดอร์ปลากัดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน โชติกาญจน์ฟาร์มจำหน่ายปลากัด 8 สายพันธุ์ และสามารถเปิดตลาดต่างประเทศด้วยระบบออนไลน์

“จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ทำให้รู้ว่าปัญหาสำคัญของเกษตรกรไทยคือ ผลิตสินค้าได้แต่ไม่มีตลาดรองรับ กำหนดราคาขายเองไม่ได้ รวมถึงขาดแหล่งเงินทุน การได้เข้าร่วมโครงการ Start Up ของ สสว. ในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่จะได้ต่อยอดและเรียนรู้การสร้างระบบที่ดีเพื่อบริหารจัดการฟาร์มให้ยั่งยืน เราได้เห็นมุมมองที่เป็นจุดอ่อนจุดแข็ง ฝึกเขียนแผนธุรกิจที่มองเห็นอนาคตสามารถใช้ยื่นขอสินเชื่อ มองเห็นช่องทางการตลาดใหม่ ๆ อยากฝากถึงคนรุ่นใหม่ที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจว่า จะทำอะไรก็ตามขอให้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เข้าใจงาน เข้าใจคน ท้อได้แต่อย่าถอย ที่สำคัญอย่าลืมผู้มีพระคุณในชีวิต สิ่งเหล่านี้ช่วยให้เราประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก” โชติรส กล่าว

เสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการรุ่นใหม่ภายใต้โครงการ Start Up ของ สสว. เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจให้เกิดการเรียนรู้ ริเริ่ม และลงมือ บนพื้นฐานแนวคิด “ผลิตก็ได้ ค้าขายก็เป็น”