วิศวกรรม มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม ส่งมอบเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลอัตโนมัติ ลดการสัมผัสให้กับหน่วยงานในพื้นที่ขนอม สนับสนุนการป้องกันโรค COVID-19

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม นำโดย ดร. สุพร    ฤทธิภักดี หัวหน้าสาขาวิศวกรรม อาจารย์อภิรัญธ์ จันทร์ทอง หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาคม ลักษณะสกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาวิสวกรรมไฟฟ้าและ อาจารย์ชูเกียรติ ชูสกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมโยธา พร้อมด้วยนักศึกษาและคณะทำงาน ส่งมอบเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลอัตโนมัติเพื่อลดการสัมผัส ให้กับหน่วยงานในพื้นที่ขนอม จำนวน 9 เครื่อง 5 หน่วยงาน ได้แก่ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม สถานีตำรวจภูธรอำเภอขนอม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าจันทน์ วัดจันทน์ธาตุทาราม และโรงเรียนวัดคีรีวง พร้อมทดสอบการใช้งานและการเก็บรักษา สำหรับเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลอัตโนมัติเพื่อลดการสัมผัส ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ภาพรวมผลิตและคิดค้นขึ้น ภายใต้โครงการชุมชนชุดต้นแบบเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลอัตโนมัติเพื่อลดการสัมผัส โดยใช้หลักการทำงานผ่านระบบเซนเซอร์ แกนเหล็กจะทำหน้าที่กดปุ่มขวดเจลเพื่อจ่ายเจลออกมา โดยที่มือของเราจะไม่สัมผัสกับขวดเจลเลย ลดการสัมผัสและมีความปลอดภัย โดยภาพรวมเพื่อเป็นการฝึกปฏิบัติให้กับนักศึกษานำวิชาความรู้ที่ได้จากในห้องเรียนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริง ให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย “สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สู่การผลิต การบริการ ที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่ม” ให้กับองค์ภายนอกและชุมชนได้