คูโบต้า จับมือ ม.เกษตร พัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร

MOU ม.เกษตร

นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด พร้อมด้วย นายรัชกฤต สงวนชีวิน ผู้จัดการฝ่าย Business Value Creation ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ โดย รศ.ดร. ธานี ศรีวงศ์ชัย คณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ผศ.ดร. ทรงยศ โชติชุติมา รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกายภาพ ว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีการเกษตร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 (2565-2570) วัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรด้วยการใช้เครื่องทุ่นแรง นอกจากนี้ยังพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาทางวิชาการด้านเทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม จนนำไปสู่การพัฒนาเกษตรกรและความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ผู้บริหารและคณะได้เข้าเยี่ยมชมคูโบต้าฟาร์ม