“โครงการคูโบต้าร่วมมือ เกษตรร่วมใจ” ส่งเสริมเครื่องจักรกลการเกษตร อบต.รางจรเข้ สร้างรายได้จากฟางอัดก้อน เพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน

สยามคูโบต้า เดินหน้า “โครงการคูโบต้าร่วมมือ เกษตรร่วมใจ” ส่งเสริมเครื่องจักรกลการเกษตรให้เข้าถึงชุมชน ยกระดับรายได้ของเกษตรกรและเศรษฐกิจฐานรากให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน พร้อมเดินหน้าลุยเฟส 2 ต่อเนื่อง เพิ่มกลุ่มสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชนเป้าหมายให้ครอบคลุม 72 จังหวัดทั่วประเทศ พร้อมจัดกิจกรรมประกวดคูโบต้าร่วมมือ เกษตรร่วมใจ  อวอร์ด

ผู้บริหาร นายก อบต. และทีมงานถ่ายภาพร่วมกัน
คุณพิษณุ มิลินทานุช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป สายงานขาย

คุณพิษณุ มิลินทานุช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป สายงานขาย การตลาดและบริการ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เล่าว่า หนึ่งในเจตนารมณ์ของสยามคูโบต้าคือการขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้จึงได้จัดทำ โครงการคูโบต้าร่วมมือ เกษตรร่วมใจ ภายใต้แนวทางโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของภาครัฐ โดยการส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตรให้กับกลุ่มสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชนเป้าหมายทั่วประเทศ เพื่อให้มีรายได้เพิ่ม สามารถพึ่งพาตนเองได้ พร้อมพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้ดีขึ้น

สำหรับกระบวนการทำงานนั้น สยามคูโบต้าจะเป็นผู้ส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตร ได้แก่ แทรกเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง รถเกี่ยวนวดข้าว รถขุดขนาดเล็ก รถดำนา โรงเรือนเกษตร โดรนเพื่อการเกษตร รวมถึงจัดอบรมการใช้งาน การบำรุงรักษา การบริหารจัดการเครื่องจักรแบบรวมกลุ่ม การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย และการบริหารจัดการเงินทุนเพื่อการบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งให้คำปรึกษาโซลูชั่นการทำเกษตรของสยามคูโบต้า เช่น การทำเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn) การทำเกษตรปลอดนาหว่าน (Zero Broadcast) การขุดบ่อเพื่อการเกษตร ตลอดจนให้บริการคำแนะนำการดูแลรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรอย่างใกล้ชิดโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญของสยามคูโบต้าที่มีอยู่ทั่วประเทศ

ทางด้านหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกกลุ่มสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการนี้ สยามคูโบต้าจะเลือกจากความเข้มแข็งในการรวมกลุ่ม ความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่สยามคูโบต้าสามารถเข้าไปต่อยอดได้ รวมถึงมีผลผลิตของกลุ่มที่ชัดเจน เหมือนกับองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นนาข้าว มีศักยภาพในการเป็นชุมชนต้นแบบที่มีความพร้อมในการทำเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn) และการทำฟางอัดก้อน เพื่อจำหน่ายให้แก่โรงงานปูนซีเมนต์และโรงงานผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์ในเครือเอสซีจี สำหรับแปรรูปเป็นพลังงานทดแทน ทางสยามคูโบต้าจึงได้สนับสนุน แทรกเตอร์ รุ่น L5018 ติดตั้งอุปกรณ์ KIS จำนวน 2 คัน เครื่องอัดฟาง HB 135 จำนวน 2 เครื่อง และชุดบุ้งกี๋ LA588-1 จำนวน 2 เครื่อง รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านโซลูชั่นเกษตรปลอดการเผา พร้อมบริการจากทีมช่างที่มีมาตรฐาน ซึ่งช่วยสร้างงานและรายได้ให้กับชุมชน ตลอดจนช่วยลดมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาในพื้นที่ภาคการเกษตร สอดคล้องกับเป้าหมายภาครัฐในการลดการเผาในพื้นที่การเกษตรให้เป็นศูนย์

ช่วงสัมภาษณ์คุณพิษณุและคุณพงศกร

โครงการคูโบต้าร่วมมือ เกษตรร่วมใจ ในเฟส 1 ได้เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 จนถึงกุมภาพันธ์ 2565 โดยสยามคูโบต้าได้ส่งมอบเครื่องจักรกลทางการเกษตรไปแล้วทั้งสิ้นมูลค่ารวมกว่า 98 ล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วยแทรกเตอร์ 95 คัน อุปกรณ์ต่อพ่วง 446 ชุด รถเกี่ยวนวดข้าว 12 คัน รถดำนา 19 คัน และรถขุดขนาดเล็ก 4 คัน ให้กับกลุ่มสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชนจำนวน 123 กลุ่ม มีเกษตรกรจำนวน 10,900 ราย ใน 48 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทางการเกษตรกว่า 103,163 ไร่ที่หลากหลาย อาทิ ข้าวอินทรีย์ ฟางข้าว อ้อย มันสำปะหลัง กาแฟ เป็นต้น โดยในเฟสแรกของโครงการคูโบต้าร่วมมือ เกษตรร่วมใจ สามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ เพิ่มขึ้น 10% จากการทำเกษตรที่สะดวกและสบายขึ้นผ่านนวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรและการบริหารจัดการที่ดีผสานองค์ความรู้โซลูชั่นต่างๆ ช่วยเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

สยามคูโบต้ายังคงดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง จึงได้สานต่อโครงการคูโบต้าร่วมมือ เกษตรร่วมใจ เฟส 2 โดยหลังเดือนเมษายนจนถึงเดือนธันวาคม 2565 จะส่งมอบเครื่อง จักรกลการเกษตรให้กับกลุ่มสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชนเพิ่มอีก 100 กลุ่ม เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรทั่วประเทศ รวมถึงการจัดกิจกรรมประกวดคูโบต้าร่วมมือ เกษตรร่วมใจ อวอร์ด ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดความคืบหน้าในการบริหารจัดการของกลุ่มสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับเครื่องจักรกลการเกษตรไปแล้วในเฟสแรก

นอกจากนี้ สยามคูโบต้ายังมีแผนการต่อยอดโครงการคูโบต้าร่วมมือ เกษตรร่วมใจ โดยใช้ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า (SIAM KUBOTA Community Enterprise) ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบที่มุ่งเน้นการพัฒนาใน 3 ด้าน ได้แก่ การเกษตร การตลาดและการสร้างมูลค่าเพิ่ม และการพัฒนาคุณภาพบุคลากร เพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้และพี่เลี้ยงด้านการบริหารจัดการชุมชนให้กับสมาชิกของโครงการคูโบต้าร่วมมือ เกษตรร่วมใจ เกิดการเรียนรู้ระหว่างชุมชน เชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรที่ช่วยเหลือกันทั้งด้านการขายและการตลาด ใช้พลังของเกษตรกรขับเคลื่อนเกษตรกรด้วยกันเอง สู่การเป็นเครือข่ายเกษตรกรเข้มแข็ง อีกทั้งในอนาคตจะขยายความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกับพันธมิตรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมศักยภาพให้ครอบคลุมในทุกมิติ

คุณพงศกร มงคลหมู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้

คุณพงศกร มงคลหมู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เล่าว่า จากที่ได้รับเครื่องจักรกลทางการเกษตรจากสยามคูโบต้า จึงได้มีการวางแผนและจัดสรรการใช้งานโดยจัดทำประชามติร่วมกับวิสาหกิจชุมชน และสมาชิกเกษตรกรทั้ง 7 หมู่บ้าน ที่อยู่ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ เพื่อให้เกษตรกรลงทะเบียน และแจ้งวันเก็บเกี่ยวทาง อบต.จะจัดลำดับคิวนำเครื่องอัดฟางลงไปทำงานโดยเร็วที่สุด โดยจะจ้างงานแรงงานในชุมชน ทั้งการขับแทรกเตอร์อัดฟางข้าว และขับรถขนส่งฟางก้อนไปส่งยังโรงงานปูนซีเมนต์ และโรงงานผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์ในเครือเอสซีจีในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อนำไปแปรรูปเป็นพลังงานทดแทน รวมทั้งเจ้าของนาก็จะมีรายได้เพิ่มจากการขายฟางข้าว

สาธิตการใช้เครื่องอัดฟาง

ซึ่งจากความสำเร็จที่ผ่านมา กลุ่มเกษตรกรตำบลรางจรเข้ สามารถอัดฟางก้อนได้วันละ 40 ไร่ ได้ปริมาณฟางอัดก้อน 25-30 ตัน ซึ่งฟางก้อนเหล่านี้จะถูกนำไปจำหน่ายได้ในราคาตันละ 800 บาท และจะนำเงินมาจัดสรรให้กับเกษตรกรในกลุ่ม เป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ตลอดจนช่วยงานการกุศลในพื้นที่ ที่ผ่านมากลุ่มเกษตรกรตำบลรางจรเข้ได้ใช้แทรกเตอร์และเครื่องอัดฟางที่ได้รับมาทั้งในตำบลและพื้นที่ข้างเคียง ซึ่งสามารถช่วยลดการเผาในพื้นที่เกษตร ลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 และยังสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

สาธิตการใช้เครื่องอัดฟาง
สาธิตการใช้เครื่องอัดฟาง

หากท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด คุณรัชวรรณ ธีรนรเศรษฐ์ เบอร์โทรศัพท์ 085-185-8818 และ [email protected] หรือบริษัท นีโอ ทาร์เก็ต จำกัด ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์  คุณสุดา ศรีบุศยดี เบอร์โทรศัพท์ 089-068-4345 และ [email protected]