SPC จัดโครงการ “Marketing Development Program” ครั้งที่ 2 เสริมองค์ความรู้เรื่องการตลาดรูปแบบใหม่ให้บุคลากร

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) หรือ SPC จัดโครงการอบรมหลักสูตร “Marketing Development Program” อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 เพิ่มโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ พร้อมทั้งเสริมองค์ความรู้และประสบการณ์ใหม่ด้านการตลาดให้กับบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ หากเข้าอบรมครบ 30 ชม. จะได้รับประกาศนียบัตรจาก CBS Academy คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ได้เปิดเผยถึงโครงการดังกล่าวว่า SPC ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรมาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้จัดอบรมให้กับนักการตลาดของสหพัฒน์ เพื่อพัฒนาศักยภาพภายใต้แนวคิด Personalize your Learned Through SAHAPAT Training Program รู้จริง ทำจริง เชี่ยวชาญ Expertise to Excellence” โดยมองว่าพนักงานเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดและเป็นปัจจัยสำคัญที่นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ การสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ให้กับพนักงาน เพื่อให้ทุกวันคือวันที่เก่งขึ้น พร้อมรับกับภารกิจใหม่และความท้าทายใหม่ โดยสามารถเรียนรู้ได้ไม่รู้จบ ฝึกฝนทำงานจริงกับมืออาชีพ ปลดปล่อยศักยภาพที่แท้จริง พร้อมทั้งกล้าคิด กล้าทำ กล้าทดลองจนเกิดความเชี่ยวชาญ

นายบุญชัย โชควัฒนา

สำหรับโปรแกรมการอบรมในโครงการ “Marketing Development Program”ครั้งนี้ มีทั้งหมด 6 รายวิชา ได้แก่ 1.Marketing 5.0 แนวคิดการตลาดในยุคดิจิทัลและการตลาดแบบกลายพันธุ์ โดย ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับกรอบแนวความคิด พร้อมทั้งทักษะใหม่ ๆ ของนักการตลาด

2.Integrated Marketing Communication โดย ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์ ผู้ก่อตั้งบริษัท โซดา พริ้นติ้ง จำกัด อธิบายถึงความสำคัญของสื่อการตลาดแบบบูรณาการ การวางแผนกลยุทธ์ทางการสื่อสารและเครื่องมือสื่อสารทาง Social Media

3.Brand Building and Management โดย รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อธิบายความแตกต่างระหว่างการทำการตลาดและการทำแบรนด์ องค์ประกอบ การวางตำแหน่งและบุคลิกภาพของแบรนด์

4.Digital Marketing Analysis โดย คุณสุนาถ ธนสารอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Rabbit’s Tale แนะนำการวางกลยุทธ์เพื่อเปิดมุมมองธุรกิจบนโลกออนไลน์ พร้อมแนวคิดการตลาดดิจิทัล และการใช้เครื่องมือสื่อต่าง ๆ

5.การบริหารช่องทางการตลาด โดย ดร.ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ รองประธานกรรมการบริหาร สมาคมผู้ค้าปลีกไทย แนะนำเกี่ยวกับการวางแผนและการวางกลยุทธ์ทางการตลาด และ

6.Strategic Marketing and Planning and Visionary Skillsets โดย รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อธิบายการประยุกต์แนวคิดและการจัดการด้านการตลาด วางแผนกลยุทธ์เพื่อความได้เปรียบเรื่องการแข่งขัน และการบูรณาการตลาดกับธุรกิจ