มทส.จับมือ กยท. ร่วมวิจัยยางพารา ถ่ายทอดเทคโนโลยีทำสวนให้เกษตรกรครบวงจร

รศ.ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโน โลยีสุรนารี (มทส.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 29 มกราคม ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มทส. ตนพร้อมด้วย ศ.ดร. หนึ่ง เตียอำรุง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มทส. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ นายสุนันท์ นวลพรหมสกุล รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านบริหาร (กยท.) และ ว่าที่ร.ต. วีระชัย ศรีสาร ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีคณะผู้บริหารจากทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่ง มทส. โดยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักในการประสานดำเนินการ

“ความร่วมมือนี้จะเกิดการศึกษาค้นคว้าวิจัยอย่างครบวงจร เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ บุคลากร นักศึกษา หรือวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยจะร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรผู้ทำสวนยาง สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยางพารา และผลิตภัณฑ์ทั้งระบบ เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาราคายางพารา และรายได้เกษตรกรที่ตกต่ำในปัจจุบัน” รศ.ดร. วีระพงษ์ กล่าว

รศ.ดร. วีระพงษ์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้จัดสรรพื้นที่กว่า 160 ไร่ ในการทำแปลงยางพาราเพื่อรองรับงานวิจัยด้านพัฒนาสวนยางและผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 สามารถเก็บผลผลิตได้แล้วประมาณ 80 ไร่ ใช้ประโยชน์ทั้งการเรียนการสอนและงานวิจัยของคณาจารย์ งานวิจัยมีตั้งแต่งานวิจัยต้นน้ำ ได้แก่ งานพัฒนาสวนยาง จนถึงปลายน้ำหรือการแปรรูปยาง สำหรับงานวิจัยด้านพัฒนายางพารา ได้เน้นการใช้เทคโนโลยีการปลูกยางให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากเป็นพื้นที่มีฝนปริมาณน้อยและดินขาดความอุดมสมบูรณ์จึงได้พัฒนาการปลูกยางพาราโดยใช้ระบบน้ำหยด ทำให้ปลูกยางพาราได้ผลเป็นอย่างดี และยางพาราที่เปิดกรีดแล้วได้ผลผลิตน้ำยางมากกว่าการปลูกในสภาพที่ไม่มีระบบน้ำถึง 100 กิโลกรัม/ไร่

รศ.ดร. วีระพงษ์ กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้งานวิจัยทั้งหมดได้เป็นแหล่งศึกษาดูงาน พร้อมทั้งมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร ตลอดจนผู้ประกอบการในห่วงโซ่การผลิตยางพารา และผลิตภัณฑ์ทั้งระบบ

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด