เชิญชวนประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ประจำปี 2560

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ในทุกระดับการศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา ที่ผ่านกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา จัดทำข้อเสนอโครงการและผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อเข้าร่วมประกวด “การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ประจำปี 2560” โดยได้แบ่งกลุ่มสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อนำเสนอเข้าร่วมกิจกรรม 5 กลุ่มดังนี้
1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ
2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์
3. กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
4. กลุ่มสร้างสรรค์วัฒนธรรม การศึกษาและสังคม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต
5.กลุ่มสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ผู้ที่สนใจและประสงค์จะเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขอรับรางวัลฯ จะต้องจัดทำเอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับผลงาน ตามแบบฟอร์มที่ วช. กำหนดเท่านั้น
โดยจัดทำเอกสารจำนวน 15 ชุด (ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 14 ชุด) พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) จำนวน 1 แผ่น ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560
ส่งมายัง ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 02-5612445 ต่อ 517 หรือ 519 โทรสาร 02-5790109 และ 02-5790455 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่http://www.nrct.go.th/…/Art…/mid/388/articleId/2153/–.aspx…