ราชมงคลสุวรรณภูมิ ยกระดับสินค้าเกษตรสู่ผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร. สุวรรณภูมิ) นำผลงานวิจัยกว่า 10 โครงการ สู่การพัฒนานวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพและการยกระดับสินค้าเกษตรสู่ผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย           บนฐานศักยภาพทรัพยากรชุมชน และภูมิปัญญาพื้นถิ่น

เพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน มีการติดตามและประเมินความก้าวหน้าของโครงการย่อยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และผลสัมฤทธิ์ที่ตั้งไว้ จะเห็นได้ว่าในยุคปัจจุบันคนส่วนใหญ่ใส่ใจเรื่องสุขภาพ หันมารับประทานอาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมากขึ้น “เกษตรและอาหารปลอดภัย ภายใต้แผนงานบูรณาการ” นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพและการยกระดับสินค้าสู่อาหารปลอดภัยตลอดโซ่อุปทานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยมี รศ.ดร. รวีวรรณ เดื่อมขันมณี เป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัย ผศ.ดร. วิจิตรา เหลียวตระกูล เลขานุการ ดร.บุญสมหญิง พลเมืองดี  ผู้ประสานงาน เป็นการบูรณาการข้ามศาสตร์ ข้ามคณะ ประกอบด้วยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งผู้นำกลุ่มเกษตรกร นักวิจัย อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ภายใต้การดำเนินงานได้มีการพัฒนาสินค้าเกษตรสู่อาหารปลอดภัย โดยตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการสร้างทัศนคติที่ดีในการบริโภคอาหารปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งได้ตอบสนองต่อนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่กำหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์พืชผลทางการเกษตรของชุมชนที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และกลุ่มเป้าหมายจำนวนมากที่ใส่ใจต่อสุขภาพของตน และการดำเนินแผนงานบูรณาการวิจัยครั้งนี้ สามารถทำให้เศรษฐกิจระดับรากฐานเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต