สยามคูโบต้า ชวนวิ่ง-ลด-ฝุ่น ในรูปแบบ Virtual Run กับกิจกรรม “KUBOTA RUN เกษตรปลอดเผา เราปลอดฝุ่น”

สยามคูโบต้าสานต่อโครงการเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn) ชูกิจกรรมวิ่งในรูปแบบ Virtual Run จับมือพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 21 องค์กร เชิญชวนนักวิ่งร่วมรณรงค์ให้ตระหนักถึงปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 พร้อมรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะ เป็นจำนวนเท่ากับระยะวิ่งสะสมของผู้สมัคร รายได้ส่วนหนึ่งจากกิจกรรมสมทบทุนให้แก่มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและสถาบันโรคทรวงอก พร้อมร่วมกิจกรรมประกวดถ่ายภาพ ลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษ เริ่มสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยกว่า 50% เกิดจากการเผาในที่โล่ง ซึ่งรวมถึงการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน สยามคูโบต้าดำเนินธุรกิจในการพัฒนาภาคเกษตรกรรมควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน จึงริเริ่มโครงการเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn) เพื่อพัฒนาภาคเกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ในการจัดการและสามารถเข้าถึงเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อทำการเกษตรในรูปแบบปลอดการเผา สอดคล้องกับเป้าหมายภาครัฐในการลดการเผาในพื้นที่การเกษตรให้เป็นศูนย์ ภายในปี พ.ศ. 2565

ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทส่งเสริมการสร้างเมืองต้นแบบปลอดการเผาใน 4 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ มหาสารคาม อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และร้อยเอ็ด ด้วยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในจังหวัดดังกล่าว รวมถึงการจัดกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมเกษตรปลอดการเผา เพื่อผลักดันโครงการให้ประสบความสำเร็จและเป็นรูปธรรม

สยามคูโบต้าจึงได้สานต่อโครงการเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn) ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและมุ่งสร้างความตระหนักถึงปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศได้มีส่วนร่วมรณรงค์ในการลดปัญหาดังกล่าว ด้วยการจัดกิจกรรมวิ่งในรูปแบบ Virtual Run ภายใต้ชื่องาน “KUBOTA RUN  เกษตรปลอดเผา เราปลอดฝุ่น” ผนึกความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่าย 21 องค์กร โดยแบ่งออกเป็นหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานท้องถิ่นในจังหวัดนำร่องทั้ง 4 จังหวัด  รวมไปถึงภาคีเครือข่าย ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (ซีแพค) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นอกจากกิจกรรมวิ่งเพื่อรณรงค์ลดฝุ่นละออง PM 2.5 แล้วนั้น ภายใต้กิจกรรม “KUBOTA RUN เกษตรปลอดเผา เราปลอดฝุ่น” สยามคูโบต้ายังตั้งเป้าปลูกต้นกล้าไม้ในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ทั่วประเทศ รวมถึงบริจาคต้นกล้าผักหรือเมล็ดพันธุ์ ให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศ เป็นจำนวนเท่ากับระยะวิ่งสะสมของผู้สมัคร โดยทุก 1 กิโลเมตร บริษัทร่วมปลูกต้นกล้าไม้ หรือต้นกล้าผัก 1 ต้น หรือมอบเมล็ดพันธุ์ 1 ถุง ให้แก่เกษตรกร (สูงสุดจำนวน 5,000 ต้น) ในระหว่างการวิ่งเก็บระยะสะสม ผู้สมัครยังสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “วิ่งปลอดเผา สูดอากาศบริสุทธิ์” โดยถ่ายภาพก่อน หลัง หรือขณะวิ่ง ในพื้นที่ธรรมชาติ หรือพื้นที่การเกษตร เพื่อรับของที่ระลึกสุดพิเศษจากสยามคูโบต้าทุกสัปดาห์

สำหรับผู้ที่สนใจกิจกรรม “KUBOTA RUN เกษตรปลอดเผา เราปลอดฝุ่น” สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 18 เมษายน 2564 ในรูปแบบเก็บสะสมระยะ (Virtual Run) 3 ระยะวิ่ง ได้แก่ มินิมาราธอน (10.5 กิโลเมตร) ฮาล์ฟมาราธอน (21 กิโลเมตร) และ มาราธอน (42 กิโลเมตร) ทั้งนี้ บริษัทจะมอบรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมให้แก่มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และสถาบันโรคทรวงอก โดยสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ https://race.thai.run/kubotarun เฟซบุ๊ก กรุ๊ป www.facebook.com/groups/kubotarun หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์(092) 599-5632 และ (084) 644-5711

สยามคูโบต้ามุ่งมั่นที่จะผลักดันให้แนวคิดการทำเกษตรปลอดการเผาเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย มุ่งแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในภาคการเกษตร พร้อมขยายองค์ความรู้ “เกษตรปลอดการเผา” ไปยังทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมภาคเกษตรกรรมให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป