วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งบ้านซับลังกา เน้นมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป้าปี 65 กำไร 2.2 ล้านบาท

คุณนิกร แสงเกตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 ชัยนาท (สศท.7) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงการติดตามสถานการณ์การผลิตหน่อไม้ฝรั่งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งบ้านซับลังกา ตำบลเกาะรัง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ดำเนินการตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่ปี 2561 ปัจจุบันมีสมาชิกเกษตรกร 30 ราย มี คุณฤกษ์ คงสมใจ เป็นประธานกลุ่ม ซึ่งทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งวางแผนการผลิตและการตลาดอย่างเป็นระบบ ผลผลิตผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เพื่อผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

 

คุณนิกร แสงเกตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 ชัยนาท (สศท.7)

สำหรับด้านการผลิต พบว่า ปี 2564 ต้นทุนการผลิตของทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ เฉลี่ยในปีแรก 41,956 บาท ต่อไร่ ต่อปี ซึ่งต้นทุนในปีแรกจะสูงเนื่องจากมีค่าต้นพันธุ์ ค่าเตรียมดิน ค่าแรงงานในการปลูกและดูแลรักษา และต้นทุนปีที่ 2-5 จะมีต้นทุนลดลงเฉลี่ยที่ 31,251 บาท ต่อไร่ ต่อปี โดยหน่อไม้ฝรั่งจะเริ่มให้ผลผลิตตั้งแต่ 6 เดือนหลังจากเพาะปลูก และในรอบปีสามารถให้ผลผลิตถึง 4 รุ่น โดยผลผลิตเฉลี่ย 1,416 กิโลกรัม ต่อไร่ ต่อปี เกษตรกรได้ผลตอบแทน 81,718 บาท ต่อไร่ ต่อปี คิดเป็นผลตอบแทนสุทธิ (กำไร) 50,467 บาท ต่อไร่ ต่อปี ทั้งนี้ หากคิดเป็นผลตอบแทนของทั้งกลุ่มจะได้กำไร 1,920,816 บาท ต่อปี

 

ด้านราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยใน ปี 2564 แบ่งเป็น 6 เกรด คือ เกรด A+ ราคาเฉลี่ย 79 บาท ต่อกิโลกรัม เกรด A- ราคาเฉลี่ย 32 บาท ต่อกิโลกรัม เกรด B+ ราคาเฉลี่ย 40 บาท ต่อกิโลกรัม เกรด B- ราคาเฉลี่ย 30 บาท เกรด C ราคาเฉลี่ย 17 บาท และ ตกเกรด ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 6 บาท ต่อกิโลกรัม โดยผลผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ร้อยละ 95 จะส่งตลาดภายในประเทศ มีพ่อค้ามารับซื้อที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ส่งตลาดไท และตลาดต่างๆ ภายในประเทศ ส่วนร้อยละ 5 เกษตรกรสามารถทำได้ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จะมีบริษัทมารับซื้อเพื่อส่งออกต่างประเทศ ตลาดคู่ค้าสำคัญ อาทิ สิงคโปร์และมาเลเซีย ซึ่งปัจจุบันผลผลิตของกลุ่มยังไม่เพียงพอต่อความต้องการทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

 

“ปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งบ้านซับลังกา ได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้เพื่อให้ได้คุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด โดยเน้นย้ำมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ทั้งจากสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี และบริษัท เนเชอรัลแอนด์พรีเมี่ยมฟู้ด จำกัด ซึ่งได้ทำการซื้อขายร่วมกันเป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งการบริหารจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ มีแนวโน้มจะขยายพื้นที่ปลูกที่ได้ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และตั้งเป้าเพิ่มจำนวนสมาชิกที่สามารถทำมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และมาตรฐาน GAP เพื่อรองรับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยคาดว่า ปี 2565 ทางกลุ่มจะมีกำไรถึงปีละ 2,200,000 บาท” ผู้อำนวยการ สศท.7 กล่าว

ทั้งนี้ ประเทศไทยมีสภาพดินฟ้าอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นาน โดยหน่อไม้ฝรั่งจัดเป็นพืชผักที่มีศักยภาพชนิดหนึ่งของประเทศที่ให้ผลตอบแทนสูง มีคุณค่าทางโภชนาสูง และตลาดต่างประเทศมีความต้องการ ซึ่งหากเกษตรกรสามารถผลิตได้ตามมาตรฐาน ตามกำหนด จะมีตลาดรับซื้อแน่นอน

 

หากเกษตรกรหรือท่านที่สนใจข้อมูลการผลิตหน่อไม้ฝรั่งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณฤกษ์ คงสมใจ ประธานกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งบ้านซับลังกา ตำบลเกาะรัง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โทร. 087-078-5436 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สศท.7 ชัยนาท โทร. 056-405-007 หรือ อี-เมล [email protected]