กยท. ชู “โครงการชะลอยางพารา” ยกระดับราคายาง-เพิ่มสภาพคล่องให้ชาวสวนยาง

ยางพาราเป็นพืชที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย โดยเป็นสินค้าที่ทำรายได้สูงเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ เนื่องจากสามารถนำยางพารามาใช้เป็นวัตถุดิบในการทำผลิตภัณฑ์ยางชนิดต่างๆ และใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ตั้งแต่อุตสาหกรรมหนัก เช่น การผลิตยางรถยนต์ เครื่องมือทางการแพทย์ จนถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือน

แต่ปัจจัยหลายอย่าง ส่งผลให้ราคายางเกิดความผันผวนขึ้น-ลง ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนยางเป็นอย่างยิ่ง การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ที่มีบทบาทดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรมยางพาราของไทยให้เติบโตยิ่งขึ้น จึงมีแนวทางเดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางอย่างต่อเนื่อง

หนึ่งในโครงการที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง คือ “โครงการชะลอยางพารา” ที่ช่วยเสริมสภาพคล่องให้เกษตรกร ในการชะลอปริมาณผลผลิตยางพาราออกสู่ตลาด ช่วยให้เกษตรกรมีความมั่นใจที่จะทำสวนยางต่อไป และมีรายได้ที่มั่นคงในการเลี้ยงชีพ

“โครงการชะลอยาง” เพิ่มสภาพคล่องให้ชาวสวนยาง

นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ กยท. เล่าถึงรายละเอียดของโครงการชะลอยางว่า เป็นโครงการที่ชะลอการขายยางของเกษตรกรชาวสวนยางในภาวะที่ราคายางตกต่ำ โดยจะให้เกษตรกรเก็บยางพาราไว้ที่สหกรณ์ของแต่ละจังหวัด ซึ่งสหกรณ์จะมีพื้นที่กักเก็บยางแต่ละประเภทเป็นอย่างดี ช่วยให้ชาวสวนยางสามารถเก็บผลผลิตและขายในช่วงที่ราคาเหมาะสม

“กยท. ได้บอกกับเกษตรกรชาวสวนยางว่า ไม่ต้องรีบเอายางมาขาย ให้เอายางเก็บฝากไว้ที่สหกรณ์ และตกลงทำสัญญารับเงินหมุนเวียนจาก กยท. โดยคิดจากราคายางในตลาดกลางว่าตกกิโลกรัมละกี่บาท และนำไปคูณกับจำนวนยางที่ได้เก็บไว้ในสหกรณ์ ก็จะได้เงินทุนใช้หมุนเวียน 80%

“เมื่อแนวโน้มสถานการณ์ราคายางดีขึ้น เกษตรกรค่อยมาขายยางผ่านตลาดกลางยางพารา ซึ่งเมื่อขายยางได้ กยท. จะหักเงินที่สำรองจ่ายไปก่อนแล้ว 80% และที่เหลืออีก 20% จะเป็นเงินของเกษตรกร” รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ กยท. บอก

ความสำเร็จของโครงการ สู่การขยายผลอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันโครงการชะลอยาง ของ กยท. ในพื้นที่ภาคเหนือ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ผ่านโครงการชะลอยางพาราก้อนถ้วยแห้ง ซึ่ง กยท. ได้มีเงินอุดหนุนค่าบริหารจัดการเก็บยางพาราให้เกษตรกร จำนวน 50 สตางค์ต่อกิโลกรัม โดยมีระยะเวลาโครงการประมาณ 1 เดือน และภายในระยะเวลา 3 เดือน จะไม่มีการคิดดอกเบี้ยกับเกษตรกร

อย่างไรก็ตาม กยท. มองว่า แม้สินค้ายางจะมีทิศทางขึ้นลงอยู่เสมอ แต่อยู่ในสถานการณ์ที่สามารถบริหารจัดการได้ จึงคาดว่าในระยะเวลา 3 เดือน ราคายางจะกลับสู่ภาวะปกติ และเกษตรกรจะสามารถนำยางออกมาขายได้

รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ กยท. ยังพูดถึงการขยายผลของโครงการชะลอยางว่า แต่เดิมได้เก็บชะลอน้ำยางพาราสด ต่อมาขยายผลเป็นการเก็บชะลอน้ำยางพาราข้น ทั้งนี้ ปกติน้ำยางสดจะเก็บรักษาได้ 1 เดือน แต่เมื่อนำไปแปรรูปเป็นน้ำยางข้นจะเก็บรักษาได้ถึง 6 เดือน ช่วยประหยัดพื้นที่ในการเก็บรักษา และยืดอายุการถนอมน้ำยางได้เป็นอย่างดี ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรชาวสวนยาง

“พืชร่วมยาง” กิจกรรมเสริมรายได้ของเกษตรกรสวนยาง

นายสุขทัศน์เสนอแนวทางในการประกอบอาชีพให้เกษตรกรชาวสวนยางว่า ปัจจุบันเกษตรกรชาวสวนยางอยู่อย่างโดดเดี่ยวไม่ได้ จะต้องมีการรวมกลุ่มกัน ทั้งกลุ่มสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร โดยสามารถขอเงินกองทุนจาก กยท. และนำไปลงทุนได้ เนื่องจาก กยท. มีโครงการส่งเสริมพืชร่วมยาง ให้เกษตรกรสามารถนำพืชชนิดอื่นไปปลูกในสวนยางได้ อาทิ นำใบกระท่อมหรือสละไปปลูกในสวนยาง รวมถึงการทำประมงหรือปศุสัตว์ก็สามารถทำได้

“กยท. ส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพที่สอง ซึ่งสิ่งสำคัญคือ ต้องมีการสำรวจตลาดก่อน ปัจจุบันบอร์ด กยท. ได้เห็นชอบใช้เงินประมาณ 146 ล้านบาท ในการสนับสนุนพันธุ์พืชชนิดต่างๆ ให้พี่น้องเกษตรกรนำไปปลูกในสวนยางของตนเอง เพราะฉะนั้น เมื่อเกษตรกรมีการรวมกลุ่มกัน จะทำให้กระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนด้านต่างๆ ง่ายยิ่งขึ้น” รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ กยท. แนะ

เกษตรกรรวมกลุ่มเข้มแข็ง เพิ่มอำนาจต่อรองในตลาด

รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ กยท. เผยถึงสาเหตุที่อยากให้เกษตรกรชาวสวนยางรวมกลุ่มกันว่า เมื่อเกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง จะทำให้เกิดการต่อรองกันในตลาดอย่างแน่นอน หากต่างคนต่างขาย จะทำให้ไม่มีอำนาจในการต่อรอง และอาจเป็นปัจจัยที่นำไปสู่ราคายางพาราผันผวน

“ปัญหาคือ เกษตรกรบางกลุ่มไม่ได้ขายยางผ่าน กยท. ทั้งยังมีผู้ประกอบการบางคนที่สามารถยกระดับตนเองขึ้นมาได้แล้ว ซึ่งกลุ่มเหล่านี้จะตัดสินใจได้ง่ายว่าจะขายให้ใคร จึงอยากขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกรที่สามารถยกระดับตนเองได้แล้ว มารวมตัวและช่วยเหลือกัน เพื่อให้เราเติบโตไปด้วยกันและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” นายสุขทัศน์ ทิ้งท้าย

ติดตาม กยท. ชู “โครงการชะลอยางพารา” ยกระดับราคายาง-เพิ่มสภาพคล่องให้ชาวสวนยาง ในรูปแบบคลิปได้ที่ลิงก์นี้