งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 NORTHERN AGRI CMU EXPO 2022 Smart Agri for Well Being

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ ในการขับเคลื่อนและการพัฒนาด้านการเกษตรที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐานปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี “Smart Agri for Well Being” ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจสีเขียว BCG และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

ในวาระการครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2565 คณะเกษตรศาสตร์ จึงได้จัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” Smart Agricultural Innovation for Sustainable Development Goals (SDGs) ระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ซึ่งการจัดงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 10 ในครั้งนี้ ใช้พื้นที่จัดงานใจกลางไร่แม่เหียะ กว่า 400 ไร่ โดยการจัดงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ แบ่งออกเป็น 6 โซน 6 ธีม ดังนี้

1. Agrinovations for Sustainable นวัตกรรมเกษตรสู่ความยั่งยืน ซึ่งเป็นโซนที่จะจัดแสดงนวัตกรรมสมัยใหม่ด้านการเกษตร ทั้งด้านธุรกิจอุปกรณ์เครื่องจักรกลการเกษตร ระบบโรงเรือนอัจฉริยะ ระบบ IoT และดิจิทัล Biogas เมล็ดพันธุ์ และธุรกิจด้านเคมีเกษตร เป็นต้น

2. Amazing Agro-tourism “กิน บิน ฟิน” มหัศจรรย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นแลนด์มาร์กที่สำคัญอีกหนึ่งจุดบริเวณริมอ่างเก็บน้ำ ภายในพื้นที่ประกอบด้วยกิจกรรมการท่องเที่ยงเชิงเกษตร บู๊ธร้านอาหารชั้นนำ และการจัดแสดงบอลลูน

3. Living & Learning เมล็ดพันธุ์การศึกษา ต้นกล้านวัตกรรม และ Green and clean market แปลงสาธิตเครื่องจักรกลทางการเกษตร นิทรรศการ จัดแสดงกระบวนการและวิธีการผลิตพืชผักปลอดภัย แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ จัดแสดงนิทรรศการส่วนงานราชการต่างๆ อาทิ มูลนิธิโครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น

4. Greennovation Wonderland มหัศจรรย์พรรณพฤกษา พื้นที่จัดแสดงสินค้าเกี่ยวกับการจัดสวนและพันธุ์ไม้ที่กำลังเป็นที่สนใจ รวมถึงการประกวดพืชประเภทต่างๆ

ทิวลิปโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิ

5. Happy Farmland ดินแดนแห่งฟาร์มสุข พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการด้านสัตวศาสตร์ สัตว์เลี้ยงที่ให้ความสุขกับผู้เลี้ยง การจัดจำหน่ายสัตว์น้ำ สัตว์ปีก ตลาดนัดสัตว์แปลก (Exotic Pet) และเป็นพื้นที่ประกวดสุนัข สัตว์ปีก ปลาสวยงาม เป็นต้น

6. Agrinovation Forum เสวนาวิชาการ “คิด เพื่อ ชีวิตที่ดีกว่า” เป็นพื้นที่ของการจัดเสวนาวิชาการในหัวข้อที่เป็นที่น่าสนใจในยุคปัจจุบันที่ต้องติดตาม ซึ่งจะจัดในอาคารของหน่วยงานในไร่แม่เหียะและการเสวนาวิชาการ Gala Dinner ในหัวข้อ Mega Trend in Future Food ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

โรงเรือนผักปลอดสารพิษ

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจและน่าติดตามอีกมากมาย อาทิ หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นมากกว่า 20 หลักสูตร ทั้งนี้ ทางคณะยังมีการจัดรถบริการนำเที่ยวเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะและต้องการวิทยากรพาเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน สามารถติดต่อไปยังฝ่ายกิจการนักศึกษา เพื่อจองเวลาและจัดมัคคุเทศก์นำชมการจัดงานในโซนต่างๆ โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 โทรศัพท์ 053-944-001, 053-944-078, 083-947-3214, 094-619-9315