ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดพื้นที่ ค้นหาพันธมิตร จัดงาน SET Social Impact Day 2017: Partnership for the Goals “รวมพลังเพื่อความยั่งยืน”

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ร่วมกับพันธมิตรในตลาดทุน จัดงาน SET Social Impact Day 2017: Partnership for the Goals “รวมพลังเพื่อความยั่งยืน” เป็นปีที่ 2 เพื่อเปิดพื้นที่ให้ธุรกิจบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการเพื่อสังคมได้มาพบปะกันเพื่อนำไปสู่ความร่วมมือเป็นพันธมิตรในการดูแลแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

โดยในงานยังจะมีการนำเสนอบทพิสูจน์ผลลัพธ์จากการลงทุนเพื่อสั งคม (Social Impact Investment) อีกทั้งมีการจัดเสวนา แชร์ความรู้จากผู้ลงมือทำจริง ในการแก้ไขปัญหาสังคมสู่การต่ อยอดธุรกิจและสังคมที่ดี อาทิบริษัทน้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ยังมีบูธของกิจการเพื่อสังคมคนรุ่นใหม่ ที่จะมานำเสนอธุรกิจผลิตภัณฑ์ บริการ โซลูชั่นส์ ที่มีความโดดเด่น สร้างสรรค์ และตอบโจทย์สังคมได้อย่างแท้จริ ง อาทิ การยกระดับชีวิตอาชีพให้ชุมชนสตรีทางภาคใต้ การเพิ่มมูลค่าผลผลิ ตทางการเกษตรและเพิ่มรายได้ให้ เกษตรกร การลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส การดูแลสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมทางการศึกษาที่เข้าถึ งความสนใจของผู้เรียน โปรแกรมการและการนำเสนอวิถี ทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้นของคนในสังคม

งาน SET Social Impact Day 2017 จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ หอประชุมศาสตราจารย์ สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ถ.รัชดาภิเษก ซึ่งในงานนี้ยังจะมีผู้เชี่ ยวชาญมาให้คำแนะนำเกี่ยวกั บการทำซีเอสอาร์และการพัฒนาอย่ างยั่งยืนด้วย ผู้สนใจเข้าร่ วมงานสอบถามรายละเอียดได้ที่ SET Contact Center 0 2009 9999 หรือลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ http://unifypresentation-setso cialimpact.com/