มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 พร้อมโชว์พืชวงศ์แตงในเวทีวิชาการครั้งใหญ่ที่ไม่ควรพลาด

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 7- 8 ธันวาคม 2560  ณ ห้องข้าวหอมมะลิ  อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ  ข้ามสี่  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ นักวิชาการ  คณาจารย์ นักวิจัย นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการในสาขาวิชาต่างๆ จำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่สาขาเกษตรศาสตร์  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร และสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่แนวทางการวิจัยและพัฒนาการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ”

การจัดประชุมวิชาการจัดขึ้น 2 วัน  มีทั้งการนำเสนอผลงานวิชาการในภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ซึ่งมีผู้สนใจจากหน่วยงานองค์กรต่างๆ  จำนวนกว่า 140 เรื่อง และยังจัดให้มีการบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ  เรื่อง บริบทของโลกที่เปลี่ยนไปกับการพัฒนาการเกษตรไทย โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชชาติ  สิทธิพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

การประชุมวิชาการในครั้งนี้ มีกิจกรรมเด่นคือเรื่องราวเกี่ยวกับพืชวงศ์แตง โดยในช่วงบ่ายของวันที่ 7 ธันวาคม 2560 จะมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “สถานการณ์พืชวงศ์แตงของประเทศไทย” โดย คุณสุภัทร  เมฑิยานนท์  ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายวิจัยและพัฒนา  บริษัท เจียไต๋ จำกัด, เรื่อง “สถานการณ์อุตสาหกรรมการแปรรูปแตงกวาดองในตลาดโลก” โดย ดร.สิทธิโชค  ตั้งภัสสรเรือง ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, เรื่อง “กระเทย : เพศเปลี่ยนโฉมหน้าลูกผสมแตงกวา” โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา  วิชรัตน์ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  และในช่วงเย็น ของวันเดียวกัน จะมีพิธีเปิดงานมหกรรมแสดงพันธุ์แตงกวาและแตงร้าน  ซึ่งเป็นการแสดงพันธุ์แตงครั้งยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งของไทย  ณ  แปลงสาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร

ส่วนในวันที่ 8 ธันวาคม  2560 นอกจากการนำเสนอผลงานวิชาการตามกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ แล้ว ยังมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง  “ฝ่ากับดัก สายพันธุ์ โรงเรือน วิธีการปลูก สู่ฟาร์มเมลอนไทยที่ยั่งยืน” โดย คุณมงคล  ธราดลธนสาร  กรรมการผู้จัดการบริษัทเทพมงคลเมล็ดพันธุ์ จำกัด

นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรม MAEJO FAIR รวมนิทรรศการองค์ความรู้อย่างหลากหลาย กว่า 100 เรื่อง ได้แก่ นิทรรศการภาคโปสเตอร์ 73 เรื่อง  นิทรรศการบริการวิชาการ 18 เรื่อง นิทรรศการผลงานวิจัยเด่น 18 เรื่อง  นิทรรศการเกษตรอินทรีย์  18 เรื่อง  รวมถึงการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยต่างๆ การจำหน่วยสินค้าจากกาดแม่โจ้ 2477 และร้านค้าเครือข่าย อีกด้วย

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตรา จารย์ ดร.จำเนียร  ยศราช  อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ในวันที่ 7 ธันวาคม  2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จ.เชียงใหม่

ท่านที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  โทร. 0 5387 3410-1