กยท. เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง ปี 2562

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดรับสมัคร เกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบการ และ สถาบันเกษตรกร เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจยาง ปี 2562 เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ และเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตยางพารา

การยางแห่งประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตยาง และส่งเสริมการใช้ยางในประเทศให้มากขึ้น ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย จึงจัดทำหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางให้แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบกิจการยาง เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ ในด้านการสร้างมูลค่าให้กับผลผลิตของตนเอง โดยจัดอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับยางพาราในด้านต่างๆ

 

อาทิ หลักสูตรการผลิตและการใช้ประโยชน์น้ำยางข้นชนิดครีม เทคโนโลยียางแห้งเบื้องต้น การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำยางโดยวิธีจุ่ม การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำยางโดยการตีฟองเพื่อผลิตของชำร่วย การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำยางโดยการตีฟอง การแปรรูปยางรัดของจากยางแห้ง การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยางแห้งโดยการอัดเบ้าพิมพ์ การทำเบ้าปูนปลาสเตอร์และการทำตุ๊กตายาง หน้ากากยาง การผลิตหมอนยางพารา

เกษตรกร สถาบันเกษตร ผู้ประกอบกิจการ บุคคลทั่วไปที่สนใจ สามารถแจ้งความประสงค์และลงทะเบียนได้ที่ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร   กรุงเทพ 10900 โทร. 02-940-7391 อีเมล [email protected]  หรือ การยางแห่งประเทศไทย ทุกสาขา