มทร. ธัญบุรี เจ๋ง! ประดิษฐ์อุปกรณ์ผลิตน้ำบริโภคแบบพกพา แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อบริโภค

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรรมศักดิ์ โรจน์วิรุฬห์ นักวิจัยและอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ประดิษฐ์อุปกรณ์ผลิตน้ำบริโภคแบบพกพา แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการบริโภค สามารถนำไปใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีน้ำดิบที่ไม่สามารถนำมาบริโภคได้ รวมไปถึงพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัยและภัยพิบัติ มีขนาดเล็ก สะดวกแก่การพกพา ผลิตน้ำบริโภคที่สะอาดตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำบริโภคขององค์กรอนามัยโลก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ โรจน์วิรุฬห์ (คนกลาง) และนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ โรจน์วิรุฬห์ เล่าว่า เมื่อปี 2554 เป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งตอนนั้นน้ำดื่มขาดแคลนมาก ตนเองจึงได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ผลิตน้ำขึ้นมาใช้ เพื่อนำน้ำมาบริโภค ซึ่งสามารถใช้งานได้จริง จึงได้พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ โดยมี รองศาสตราจารย์สัญญา สิริวิทยาปกรณ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ โดยอุปกรณ์ผลิตน้ำแบบพกพา สามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการบริโภค นำไปใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีน้ำดิบ น้ำประปา น้ำผิวดิน ผลิตน้ำสำหรับบริโภคได้ 1.0 ลิตร ต่อครั้ง น้ำดื่มที่ได้ตามมาตรฐานน้ำดื่มขององค์กรอนามัยโลก

หลักการทำงานของอุปกรณ์ผลิตน้ำบริโภคแบบพกพา แบ่งออก 2 ขั้นตอน ได้แก่

  1. ขั้นตอนการแยกอนุภาคแขวนลอยที่ปนเปื้อนในน้ำดิบ โดยอาศัยหลักการก่อตะกอนทางเคมี
  2. ขั้นตอนการกรองน้ำด้วยเยื่อกรองเมมเบรน และอาศัยแรงดันจากชุดสร้างแรงดัน วิธีใช้เครื่อง เติมน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ เติมสารก่อตะกอนในปริมาณที่เหมาะสม จากนั้นกวนเร็ว 1-2 นาที กวนช้า 10 นาที ทิ้งให้ตกตะกอน 30 นาที และปล่อยส่วนที่เป็นตะกอนทิ้ง โดยหลักการเป็นนวัตกรรมที่เกิดจากการประยุกต์กระบวนการผลิตน้ำสะอาดโดยใช้การก่อตะกอนและการตกตะกอนโดยใช้สารเคมี เมื่อแยกตะกอนของสิ่งปนเปื้อนในน้ำแล้ว อุปกรณ์ดังกล่าวจะมีส่วนประกอบที่ใช้กระบวนการกรองน้ำด้วยเยื่อกรองเมมเบรนและชุดสร้างแรงดัน ทำให้สามารถผลิตน้ำที่มีความเหมาะสมต่อการนำไปใช้บริโภคได้
ผังรายละเอียด
แต่ละส่วน

โดยจุดเด่นของผลงานมีขนาดเล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 เซนติเมตร สูง 32 เซนติเมตร น้ำหนักผลงาน 1 กิโลกรัม สะดวกต่อการพกพา “ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ซึ่งสามารถตอบสนองการใช้งานในสภาวะการเกิดอุทกภัย หรือภาวะขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับบริโภค”

อุปกรณ์ผลิตน้ำแบบพกพา

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้นำอุปกรณ์ผลิตน้ำแบบพกพา เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ งาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2560 (Thailand Inventors’ Day 2017) ณ Event Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากเจ้าเครื่องดังกล่าว นำไปพัฒนาต่อยอด ผลิตและใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ เนื่องจากอุปกรณ์ส่วนประกอบต่างๆ มีจำนวนน้อยชิ้น และขั้นตอนการทำงานไม่ยุ่งยากซับซ้อน หากมีการผลิตโดยใช้วัสดุอื่นๆ เช่น พลาสติก ที่มีราคาต้นทุนต่ำลง และผลิตในจำนวนมากสามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้

ในขณะทางมหาวิทยาลัยอยู่ในช่วงดำเนินการจดสิทธิบัตร ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรรมศักดิ์ โรจน์วิรุฬห์ โทร. (085) 427-9666 หรือ (02) 549-4694