สกอ.เดินหน้าทุนอุดมศึกษา 3 จว.ใต้ ย้ำภารกิจบัณฑิต-นำองค์ความรู้กลับดูแลท้องถิ่น

ดร. สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เลขาธิการ กกอ.) กล่าวในการเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจงและมอบนโยบายให้แก่ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 ว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศให้แก่เยาวชนที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ “ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้”

เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งการลงทุนด้านการศึกษานั้นมีหลายรูปแบบ แต่เหนือสิ่งอื่นใดก็คือการพัฒนาเยาวชนให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถรับผิดชอบประเทศและชุมชนท้องถิ่นได้ในอนาคต

“สิ่งหนึ่งที่อยากให้เยาวชนได้ตระหนักก็คือ โอกาสในการศึกษานั้นจะทำให้พัฒนาตนเองและสามารถกลับมาช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นได้ สิ่งที่คาดหวังคือนอกเหนือจากการพัฒนาเยาวชนแล้ว อยากจะให้เยาวชนเหล่านั้นได้กลับไปช่วยดูแลชุมชน ท้องถิ่น สังคม พัฒนาคุณภาพ สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต รวมทั้งพัฒนาระดับเศรษฐกิจของชุมชนฐานรากในพื้นที่ด้วย” เลขาธิการ กกอ.กล่าว

การจัดตั้งทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งใช้การศึกษาเป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ นโยบายรัฐบาลได้ให้ความสำคัญถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้กลไกทางด้านการศึกษามาร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าว และให้ความสำคัญกับภารกิจงานด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หนึ่งในเป้าหมายการดำเนินงานที่สำคัญคือการสร้างและขยายโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งการ บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด