วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2561
หน้าแรก คลิปเด่น เทคโนฯ

คลิปเด่น เทคโนฯ

video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.17 บ้านปากบางท่าข้าม จ. สุราษฎร์ธานี “ฟื้นฟูดิน ยกระดับการปลูกพืชผ...

"การเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนารูปแบบการผลิต ปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด แต่เกษตรกรไทยหลายๆ คน กลับไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง เนื่องจากไม่คุ...
video

เสียงจากแผ่นดิน season3 EP.16 ขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย นำความรู้สู่ชุมชน

https://www.youtube.com/watch?v=j4r8VGWlnkU&feature=youtu.be สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.16 “ฟาร์มชุมชน ต.หนองแขม” ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ข...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.15 กลุ่มปลูกผักอินทรีย์โพธิ์ศรีสำราญ “ต้นแบบปลูกผักอินทรีย์ปลอดสาร...

การใช้สารเคมีในการทำการเกษตรนอกจากก่อปัญหาให้กับผู้บริโภคแล้ว ยังส่งผลย้อนกลับสู่ตัวเกษตรกรในรูปแบบสารเคมีตกค้าง ส่งผลต่อสุขภาพเป็นวงกว้าง ชุมชนบ้านโ...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.14 กลุ่มปลูกผักลุ่มน้ำยาง สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าวังผา จำกั...

จากพื้นที่การเกษตรที่ใช้ปลูกพืชเชิงเดี่ยว ต่างคนต่างปลูก ต่างคนต่างขาย สร้างรายได้เพียงปีละ 1 ครั้ง ผลผลิตที่ได้ถูกตัดราคาโดยพ่อค้าคนกลาง สู่การรวมกลุ...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน ตอน : วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านแคว ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ. เชียงใ...

"จากกลุ่มแม่บ้านเล็กๆ เพียง 17 ราย ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า ด้วยความมุ่งมั่นในการทำงานที่เต็มกำลังและมีความสามัคคีกันในกลุ่ม สามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ส...
video

เสียงจากแผ่นดิน : ตอน “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปถนอมอาหารบ้านสองแคว” แปรรูปสินค้าเกษตร เพิ่มมูลค่าสู...

จากวิกฤติกลายเป็นโอากาส เมื่อคนในชุมชนรวมกลุ่มนำวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น อย่าปลานิลมาแปรรูปเป็นปลาส้ม โดยใช้เวลาว่างจากการทำการเกษตร จนปัจจุบันกลายเป็น...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน ตอน “บ้านสองพี่น้อง” ชุมชนจัดการตนเอง สร้างชุมชนเข้มแข็ง ด้วย “เศรษฐกิจพอเพีย...

จากชุมชนที่ดำรงชีวิตอยู่แบบเดิมๆ ไม่มีการปรับตัวหรือพัฒนาอาชีพ และไม่เปิดใจยอมรับสิ่งใหม่จากภายนอก จนกลายมาเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ข...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.10 “ชุมชนบ้านกุ่มพัฒนา” จ. ราชบุรี วิถีแห่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...

ชุมชนบ้านกุ่มพัฒนา ส่วนใหญ่จะยึดอาชีพเลี้ยงโคนม แต่ต้องประสบปัญหาต้นทุนการเลี้ยงที่สูง เกษตรกรต้องหยุดกิจการและหันไปยึดอาชีพอื่นทดแทน เนื่องจากหนี้สิน...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.9 “ป่าชุมชนดงมัน…คลังอาหารโอทอปคนรักษ์ป่า”

https://www.youtube.com/watch?v=n9v6YXv8JrY&feature=youtu.be   ปัญหาภัยธรรมชาติ เป็นปัญหาใหญ่ที่ชาวบ้านในเขตพื้นที่ป่าชุมชนดงมัน ตำบลค้อเหนือ อำ...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.8 “ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ” รวมกลุ่มผลิต-ยกระดับเป็นสินค้าเกษตร GI ต...

ติดตามเกษตรชาวสวนทุเรียนที่ร่วมมือกันปรับปรุงพื้นที่จากอดีตพื้นที่ที่ขึ้นชื่อว่าแห้งแล้ง โดยใช้ประโยชน์จากของขวัญจากผืนดินที่เป็นดินภูเขาไฟแร่ธาตุสูง...


เรื่องน่าสนใจ