วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ.2563

คลิปเด่น เทคโนฯ

video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season 2 EP.10 สมุนไพรพื้นบ้าน สู่ผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว

พบกลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน ในโครงการพระราชประสงค์หุบกะพง ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นการรวมกลุ่มที่นำสมุนไพรพื้นบ้าน มาแปรรูปเป็นผลผลิต...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season 2 EP.9 “บ้านปางจำปี”

ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ พลิกฟื้นผ่านวิกฤติ สู่ความอุดมสมบูรณ์ "จากวิถีที่พอเพียง อาศัยการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน สะท้อนถึงสุขภาวะของชุม...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season 2 EP.8 บ้านเลาวู (ลีซู) ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ คืนที่ทำกิ...

จากชุมชนที่มีความเป็นอยู่ยากลำบากมานานกว่า 1 ศตวรรษ เนื่องจากการบุกรุกทำลายป่าเพื่อขยายพื้นที่ทำกิน และปลูกพืชเชิงเดี่ยวขาดความหลากหลายในการทำกิน สู่...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season 2 EP.7 ข้าวอินทรีย์ (ข้าวคุณธรรม) วิสาหกิจชุมชนร่วมใจบ้านโนนค้อทุ่ง จ...

การรวมกลุ่มเพียงหยิบมือ แต่นำไปสู่การพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์คุณภาพ รวมถึงทำนาควบคู่การตลาด คือการจำหน่ายเองแบบครบวงจรทำให้เกษตรกรไม่ได้อยู่ในฐานะเป็...
video

สารคดี เสียงจากแผ่นดิน EP2 ตอน 05 ตอน สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ (กรป. กลาง) โพนยางคำ จำกัด สร้างแบรด์ ...

จากการเติบโตอย่างช้าๆ แต่ก้าวย่างอย่างมั่นคงและมุ่งเน้นความสม่ำเสมอในคุณภาพสินค้าตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าทุกระดั...
video

สารคดี เสียงจากแผ่นดิน season2 ep4 “ฟื้นน้ำทำการเกษตร ปลูกพืชหลังนาผสมผสาน สร้างอาชีพ พัฒนาชุมชนเข้ม...

จากพื้นที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง และประสบปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูน้ำหลาก ของบ้านนาเรียง อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์... วันนี้พัฒนากลายเป็นพื้นที่ที่อุด...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน : ชุมชนผาปัง จังหวัดลำปาง ตอนที่ 2 “บ้านผาปัง อ.แม่พริก จ.ลำปาง ปลูกป่า สร้าง...

"บ้านผาปัง จ. ลำปาง หมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางป่าเขา เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำ แต่ไม่สามารถทำการเกษตรได้ เนื่องจากพื้นที่ป่าถูกทำลาย ดินขาดสาร ไม่มีระบบการกักเ...
video

เสียงจากแผ่นดิน “ชุมชนผาปัง จ.ลำปาง ปลูกป่า สร้างแหล่งน้ำ พัฒนาอาชีพ ก่อตั้งวิสหกิจชุมชนพอเพียง”...

จากชุมชนด้อยพัฒนา ขาดแคลแหล่งน้ำ ป่าถูกทำลาย ก้าวผ่านสู่วิสาหกิจชุมชนผาปังอย่างยั่งยืน #เสียงจากแผ่นดิน #ศาสตร์พระราชา #มูลนิธิปิดทองหลังพระ #ชุมชนเข...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน “บ้านเกาะจิก” ต้นแบบธนาคารชุมชน

https://www.youtube.com/watch?v=OA3HsIPqh3g&feature=youtu.be สารคดีเสียงจากแผ่นดิน "บ้านเกาะจิก" ต้นแบบธนาคารชุมชน สู่การพัฒนายกระดับสู่การเป็นชุมช...

เรื่องน่าสนใจ