วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก เกษตรกรดีเด่น

แท็ก: เกษตรกรดีเด่น

เลี้ยงกุ้งน้ำกร่อย ใช้เทคนิคสร้างสมดุลธรรมชาติ รอดทุกสถานการณ์ ฝีมือเกษตรกรดีเด่น ปี 61

“ขั้นตอนของการเลี้ยงกุ้งที่สำคัญที่สุด คือ การเตรียมบ่อ และคุณภาพน้ำ ดังนั้น บ่อพักน้ำจึงจำเป็นสำหรับการเลี้ยงกุ้งมาก เพื่อให้น้ำมีคุณภาพ นอกจากนี้ คุ...

เลี้ยงปลานิลส่งออก ยกระดับมาตรฐานฟาร์มปลานิล

“ปลานิล” ปลาเศรษฐกิจเลี้ยงง่าย โตเร็ว ได้รับความนิยมในทุกระดับ ปลานิลสามารถนำมาแปรรูปได้หลายประเภท ปัจจุบันมีการส่งออกปลานิลไปต่างประเทศ โดยเฉพาะประเท...

องค์อร พิพัฒธาดา เกษตรกรดีเด่น ทำข้าวอินทรีย์ ตลาดตอบรับดี ที่แพร่

คุณองค์อร พิพัฒธาดา อายุ 49 ปี อยู่บ้านเลขที่ 65/1 หมู่ที่ 13 บ้านนาไผ่ ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150 โทร. (089) 501-3332 เป็นหญิงแกร่งผู้ต่อ...

ปางมะนาว กลุ่มเลี้ยงโคขุน ดีเด่นแห่งชาติ

วันที่ 16 มิถุนายน 2546 นับเป็นวันสำคัญของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านปางมะนาว ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร  ด้วยเป็นวันจัดตั้งกลุ่มผู้เ...

สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 กลุ่มยุวเกษตรกร

กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนเพียงหลวง ๑๒ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี จัดตั้งขึ้นเมื่อ      11 มี...

เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม

นายใจ สุวรรณกิจ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง อายุ                      63 ปี การศึกษา             มัธยมศึกษา โรงเรียนสารพัดช่าง จังหวัดสงขลา แผนก...

เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 สาขาอาชีพทำสวน

นายธีรภัทร อุ่นใจ อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี อายุ 53 ปี การศึกษา ปริญญาตรี สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สถ...

เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2561 สาขาอาชีพทำไร่

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบ...

เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2561

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบ...

เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่แบบอินทรีย์ ของ เกษตรกรดีเด่น ปราจีนบุรี

ที่ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี เป็นพื้นที่ที่ทำการเกษตรของเกษตรกรจำนวนมาก และหนึ่งในนั้นมี คุณสมชาย ภาวศิลป์ เกษตรกรผู้ได้รับรางวัลที่ ...

เรื่องน่าสนใจ